Organizacje

Polska Rada Biznesu

Warszawa, Polska

Al. Szucha 17, 00-580

tel.: 532 003 335
email: rada@prb.pl
www: http://prb.pl

Polska Rada Biznesu jest Stowarzyszeniem zrzeszającym prezesów i właścicieli największych polskich i działających w Polsce firm międzynarodowych. Członków Rady łączy przekonanie, że pomyślność Polski jest przede wszystkim zależna od rozwoju gospodarczego. Rozwój ten jest zaś bezpośrednim wynikiem jakości przywódców, którzy występują na każdym polu: ekonomicznym, obywatelskim, politycznym, duchowym, edukacyjnym czy kulturalnym. Misja Rady - „Wzrost gospodarczy dzięki lepszym przywódcom“ - wyraża zobowiązanie każdego z jej Członków do ciągłej pracy nad promowaniem najwyższej próby przywództwa w każdym środowisku z jakim się styka. Wspólnie i samodzielnie. Wokół siebie oraz w sobie samym.

The Polish Business Roundtable is an Association comprising presidents and owners of the biggest Polish companies as well as international companies operating in Poland. The Members of the Roundtable share the belief that the success of Poland depends to a large extent on the economic development. The development is directly linked to the quality of leaders, who are active in all of the following areas: economic, civil, political, spiritual, educational and cultural. The mission of the Roundtable - 'Achieving economic growth owing to better leaders' - expresses the obligation of each Member to continuously work on promoting leadership of the best quality in every environment. Together as well as individually. Around and within oneself.

 


stopka strony