Program Stypendialny Horyzonty


Program stypendialny skierowany jest do zdolnej młodzieży pochodzącej z małych miejscowości, kończącej szkołę podstawową i zainteresowanej nauką w liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendyści Edukacyjnej Fundacji Czerneckiego mogą liczyć na wsparcie podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w regionie.

Cel

Program ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw społecznych. Daje również możliwość uczestnictwa w warsztatach fundacji, wyjazdach letnich i zimowych, wspiera rozwój zainteresowań i pasji, pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia, itp.

Kto może aplikować

Uczniowie, którzy w tym roku kończą szkołę podstawową i chcą dalej się rozwijać w liceum lub technikum w dużym mieście a ponadto:
1. zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tys. mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysłania formularza online. Ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze;
2. uzyskali dobre wyniki w nauce;
3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w regulaminie).
4. akceptują postanowienia Regulaminu.

Zasady

W ramach programu stypendyści otrzymują pokrycie kosztów:
a) zakwaterowania w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
b) wyżywienia całodziennego w internacie lub bursie wskazanej przez EFC;
c) dodatkowych indywidualnie określanych z każdym Stypendystą w Umowie Stypendialnej;
d) uczestnictwa w wyjazdach zimowych i letnich EFC w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej;
e) udziału w zajęciach nauki języka angielskiego w zakresie określonym w Umowie Stypendialnej.

Wszyscy stypendyści będą otrzymywać wsparcie przez cały okres nauki w szkole ponadpodstawowej pod warunkiem uzyskiwania dobrych wyników w nauce i przestrzegania postanowień Regulaminu.

Formalności aplikacyjne

Rekrutacja jest dwuetapowa. W I etapie należy wysłać online wypełniony formularz dostępny na stronie Programu. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu uczestniczą w rozmowie rekrutacyjnej i są zobowiązane dostarczyć określone dokumenty/materiały.

#wyrównywanie #stypendia #szkoła #młodzież

stopka strony