Program stypendialny im. Bekkera


Program Bekker NAWA stwarza doktorantom i naukowcom z polskich instytucji akademickich i naukowych możliwość wyjazdów na stypendia naukowe do najlepszych zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych.

Cel

Celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

Zasady

W ramach Programu uprawnione są działania polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do pracy naukowej lub publikacji;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;

oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Wniosek może objąć jedno lub kilka powyższych działań. We wniosku należy uwzględnić cele, znaczenie dla rozwoju kariery i dyscypliny naukowej, korzyści dla jednostki macierzystej oraz uzasadnić wybór ośrodka goszczącego dla planowanych działań.

Kto może aplikować

O udział w Programie może ubiegać się:

  • Doktorant, który w chwili składania wniosku realizuje kształcenie w szkole doktorskiej i posiada zaakceptowany przez szkołę doktorską indywidualny plan badawczy
  • Naukowiec lub nauczyciel akademicki na stałe mieszkający w Polsce, w chwili składania wniosku posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, którego podstawowym miejscem zatrudnienia (w momencie złożenia aplikacji) jest instytucja polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadający kategorię naukową.

Warunkiem udziału w naborze jest wykazanie przez Wnioskodawcę określonej liczby osiągnięć zdefiniowanych w Regulaminie.

Formalności aplikacyjne

Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji:

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, z wyjątkiem części III: Information about the project planned for implementation in the host centre, którą należy wypełnić w języku angielskim. Załączniki do wniosku mogą być sporządzone w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Dopuszcza się złożenie kopii dyplomu doktorskiego w języku łacińskim. Kopie najważniejszych publikacji należy przedstawić w języku polskim lub w języku angielskim.

Dofinansowanie

Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

  1. koszty miesięcznego stypendium w wysokości 3750 zł (doktoranci) lub 7500 zł (osoby z doktoratem)
  2. ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania  - stawka miesięczna w zależności od kraju w przedziale 4000 - 12 000 zł. 
  3. ryczałt na koszty podróży wynoszący - w zależności od kraju docelowego - między 1000 a 6500 zł.

Budżet

Całkowita alokacja na nabór wynosi 20 000 000 PLN, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

W sprawie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt (dni robocze, od godz. 9:00 do godz. 15:00):

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

tel. +48 451 058 646 (Naukowcy)
tel. +48 451 058 634 (Doktoranci)

bekker@nawa.gov.pl

www.nawa.gov.pl

#Bekker #stypendia #doktoranci #naukowcy #NAWA

stopka strony