Granty -

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych


Granty Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie w zadań z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu osób niepełnosprawnych.

Cel

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu. 

Priorytety Programu:

  1. wzrost aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych;
  2. promocja sportu osób niepełnosprawnych;
  3. włączanie społeczne osób niepełnosprawnych, w tym starszych osób niepełnosprawnych (50+);
  4. promocja społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i prozdrowotnych wartości sportu.

Kto może aplikować

O przyznanie dofinansowania zadań mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych.

Zasady

RODZAJE ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM

  1. wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej wraz z załącznikami, generowanymi w systemie AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.

Budżet

Na realizację Programu przeznacza się kwotę 2 000 000,00 zł.

Wnioskodawca musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania.

Dodatkowe informacje

Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia.

stopka strony