Program Youngster


Program nauki języka angielskiego dla uczniów klas VII szkół podstawowych z terenów wiejskich. Dodatkowe zajęcia językowe, które są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania.

Cel

Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Kto może aplikować

Wymogi, jakie musi spełnić szkoła i gmina, by przystąpić do programu:

 • szkoła zlokalizowana na terenie gmin wiejskich i miejsko - wiejskich (wioski i miasta do 5 tys. mieszkańców);
 • gmina zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela;
 • gmina rozwiąże problem dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne (jeżeli będzie to wymagało zorganizowania dodatkowych dowozów);
 • gmina wskaże nauczyciela, który zostanie objęty obowiązkowym szkoleniem metodycznym i będzie prowadził zajęcia z uczniami.

Do udziału w Programie zostanie zakwalifikowanych ok. 30 gmin przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 • wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (średnia przyjęta do obliczania subwencji wyrównawczej z 3 ostanich lat);
 • średni wynik z testu ósmoklasisty z j. angielskiego w szkole z 2021 r. oraz 2022 r.

Dodatkowe informacje

Zadania gmin:

 • zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć, a także pomieszczenia lub (pomieszczeń) wyposażonego w komputery z łączem internetowym do przeprowadzenia okresowych testów sprawdzających,
 • przeprowadzenie rekrutacji spośród uczniów klas VIII szkół podstawowych,
 • wskazanie – wytypowanie nauczyciela lub nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach Programu Youngster Plus
 • zapewnienie możliwości realizacji zajęć w ramach Programu w wymiarze 90 godzin dydaktycznych dla każdej z grup zaawansowania w ciągu roku szkolnego.

Zadania szkół:

 • przygotowanie rozkładu (planu) zajęć szkolnych,
 • określenie ilości chętnych uczniów, którzy będą mogli uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne,
 • zapewnienie warunków do przeprowadzenia testu plasującego i okresowych testów postępu.

Zadania nauczyciela:

 • realizacja zajęć w ogólnym wymiarze do 90 godzin lekcyjnych w ciągu trwania roku szkolnego dla każdej z grup,
 • obowiązkowe uczestniczenie w szkoleniach wynikających z programu,
 • podział uczniów na grupy,
 • dobór podręczników dla uczniów,
 • dodatkowa pomoc uczniom w nauce, w tym w ramach konsultacji.

Szczegóły na stronie programu

Zasady rekrutacji oraz regulamin.

#wyrównywanieszans #nauka #językangielski #szkołapodstawowa #uczniowie #językobcy

stopka strony