Granty -

Program Youngster


Program nauki języka angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich .

Program nauki języka angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenów wiejskichDo udziału w Programie szkoła jest zgłaszana przez gminę, wypełniając stosowną DEKLARACJĘ, przy spełnieniu następujących wymogów:


 
Szkoła zlokalizowana na terenie gmin wiejskich i miejsko - wiejskich (wioski i miasta do 5 tys. mieszkańców)


Gmina zobowiąże się do pokrycia 50% kosztów wynagrodzenia nauczyciela
 

Gmina rozwiąże problem dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne (jeżeli będzie to wymagało zorganizowania dodatkowych dowozów)

Gmina wskaże nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia z uczniami (nie może to być nauczyciel, który wcześniej realizował zajęcia w ramach Programu Youngster w gimnazjach)

 

Szczegółowe zobowiązania gminy oraz regulacje dotyczące zasad współpracy zawiera wzór umowy o współpracy z gminą. W przypadku znacznej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności są kwalifikowane szkoły z terenów defaworyzowanych, przy zastosowaniu następujących kryteriów:

 
   -Poziom bezrobocia w gminie
    -Dochód na mieszkańca w gminie
    -Poziom wydatków gminy na oświatę


Termin składania wniosków upłynął Nabór uzupełniający do Programu Youngster realizowanego w roku szkolnym 2019/20 prowadzony był do 5 lipca 2019 roku.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji