Projekty Międzynarodowe Współfinansowane


W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

Cel

Wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

  1. programów badawczych Unii Europejskiej;
  2. innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

Kto może aplikować

  • uczelnie,
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa.

Zasady

Warunkiem udziału w programie jest umowa potwierdzająca udział wnioskodawcy w projekcie, zawarta z organizacją międzynarodową lub podmiotem zagranicznym.

Formalności aplikacyjne

Wniosek wraz zwymaganymi załącznikami w formacie PDF wysyła się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym nastronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

#MEN #Dofinansowanie #Badania #Projekty #Międzynarodowe

stopka strony