Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 1a: zrównoważony rozwój organizacyjny - wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego


Wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:

 • Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 • Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 • Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Kto może aplikować

O dotacje mogę się ubiegać:

 • organizacje pozarządowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych.

Zasady

Wsparciem zostaną objęte takie programy rozwoju, które będą zakładać budowanie trwałych modeli finansowania działalności ze środków niepublicznych. Przedmiotem konkursu jest udzielenie dotacji na realizację przez organizacje obywatelskie zadań misyjnych w powiązaniu z ich rozwojem instytucjonalnym, a w szczególności:

 • wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego;
 • wspieranie rozwoju instytucjonalnego poprzez: budowanie stabilnych podstaw ich funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją. Należy zaplanować działania związane z opracowaniem i aktualizacją wieloletniej strategii rozwoju organizacji (na okres minimum 5 lat);
 • wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Termin realizacji działań od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Formalności aplikacyjne

Organizacja może złożyć jeden wniosek poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

Dofinansowanie

Od 150 do 600 tys. zł. Limity dla roku - od 50 do 400 tys. zł.

Budżet

Budżet programu na rok 2023 wynosi 15 640 tys. zł.

 

#NGO #PROO #NIW #RozwójInstytucjonalny

stopka strony