Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 1b: dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych


Wsparcie dla organizacji na pokrycie wymaganego wkładu własnego w projektach międzynarodowych.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Kto może aplikować

O dotacje mogę się ubiegać:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych.

Zasady

Dotacje są środkami  przeznaczonymi wyłącznie na  sfinansowanie wymaganego wkładu własnego w jednym projekcie, który jest zgodny z celami Programu i działalnością statutową wnioskodawcy.  Wsparcie finansowe pozwoli na:

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych;
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Przez projekt międzynarodowy rozumie się projekt, który jest finansowany ze źródeł zagranicznych oraz nie jest finansowany lub współfinansowany z polskich środków publicznych. Dotacja może być udzielana wyłącznie na projekty, które rozpoczną lub rozpoczęły się w 2021 r. i potrwają maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. Dofinansowanie udzielane jest na okres do 3 lat i będzie przekazywane w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań.
 

Formalności aplikacyjne

Organizacja może złożyć jeden wniosek poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/
 

Dofinansowanie

Istnieje możliwość uzyskania dotacji od 10 tys. do 500 tys. zł.

Budżet

Budżet programu na rok 2022 wynosi 800 000 zł.

Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Szczegółowe pytania na temat Rządowego Programu PROO będzie można kierować w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 885-221-531 w dniach 06-30.12.2021 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: PROO@niw.gov.pl

#ngo #wsparcie #wkład #własny #dotacje #projekty #międzynarodowe #proo