Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 1b: dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych


Wsparcie dla organizacji na pokrycie wkładu własnego w projektach międzynarodowych.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Cele szczegółowe Programu to:

 • Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
 • Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
 • Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

Kto może aplikować

O dotacje mogę się ubiegać:

 • organizacje pozarządowe;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych.

Zasady

Dotacje są środkami  przeznaczonymi wyłącznie na  sfinansowanie wymaganego wkładu własnego w jednym projekcie, który jest zgodny z celami Programu i działalnością statutową wnioskodawcy.  Wsparcie finansowe pozwoli na:

 • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych;
 • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Przez projekt międzynarodowy rozumie się projekt, który jest finansowany ze źródeł zagranicznych oraz nie jest finansowany lub współfinansowany z polskich środków publicznych. Dofinansowanie udzielane jest na okres do 3 lat i będzie przekazywane w formie transz obejmujących wydatki zaplanowane na kolejne lata realizacji działań.

Termin realizacji działań od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Formalności aplikacyjne

Organizacja może złożyć jeden wniosek poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

Dofinansowanie

Istnieje możliwość uzyskania dotacji od 10 tys. do 500 tys. zł. Limity dla danego roku: od 10 do 200 tys. zł.

Maksymalny procentowy udział środków pochodzących z wnioskowanej dotacji PROO nie może być wyższy niż minimalny wkład własny wymagany przez instytucję organizującą konkurs.

Budżet

Budżet programu na rok 2022 wynosi 1 000 000 zł.

#NGO #PROO #NIW #Wsparcie #WkładWłasny #ProjektyMiędzynarodowe

stopka strony