Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5: wsparcie doraźne


Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w realizacji celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje także dotacje na potrzeby uczestnictwa w ważnych wydarzeniach życia publicznego oraz wsparcie na pokrycie kosztów członkostwa w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości 
 

Kto może aplikować

O dotacje mogę się ubiegać:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych.

Zasady

 

Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach trzech kategorii:
„Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
„Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – są to np. wyjazdy na ogólnopolskie konferencje, udział w spotkaniach konsultacyjnych lub debatach.
„Członkostwo”: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja. 
 

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek w każdej z kategorii.

 

Warunkami wymaganymi do uzyskania dotacji jest wykazanie przez ubiegającą się organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji oraz potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu.
 

Formalności aplikacyjne

Wnioski należy składać poprzez dedykowany Systemu Obsługi Dotacji, dostępny pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/

Dofinansowanie

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000 zł, wkład własny nie jest wymagany
 

Budżet

Budżet programu na rok 2021 wynosi 2 560 000 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków.
 

Więcej informacji

#aktywność #demokracja #prawa #ngo #wsparcie #dotacje #proo