Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich - Priorytet 5: wsparcie doraźne


Konkurs dla organizacji poszukujących środków na pokrycie wydatków związanych z jej prowadzeniem.

Cel

Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości 

Kto może aplikować

O dotacje mogę się ubiegać:

  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz  przeznaczają  całość  dochodu  na  realizację  celów  statutowych.

Zasady

Organizacje mogą starać się o wsparcie w ramach trzech kategorii:
„Pomoc doraźna”: pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych);
„Życie publiczne”: pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – są to np. wyjazdy na ogólnopolskie konferencje, udział w spotkaniach konsultacyjnych lub debatach.
„Członkostwo”: pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja. 

Warunkami wymaganymi do uzyskania dotacji jest wykazanie przez ubiegającą się organizację, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji oraz potwierdzenie wiarygodności potrzeby realizacji zadania w kontekście działalności danego podmiotu.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 3 kwietnia 2023 r. od godz. 14:00 do dnia 30 listopada 2023 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dofinansowanie

Budżet zadania: 3 500 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania to 10 000 zł w każdej ścieżce. Wkład własny nie jest wymagany.

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek w każdej z kategorii. 

W przypadku złożenia wniosków w ramach różnych Ścieżek możliwe jest uzyskanie dofinasowania na każdy z nich.

Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 451 163 578  w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00. Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursu oraz  Regulaminem Konkursu.

#aktywność #demokracja #prawa #ngo #wsparcie #dotacje #proo

stopka strony