Roczne staże w Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności


Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oferuje płatne staże, które umożliwiają praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas studiów lub kariery zawodowej w dziedzinie nauki, komunikacji lub administracji.

EFSA jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się niezależnym doradztwem naukowym na temat istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Działania EFSA obejmują gromadzenie danych naukowych i wiedzy fachowej, udzielanie porad związanych z bezpieczeństwem żywności, informowanie opinii publicznej o rezultatach ww. działań, współpracę z krajami UE, organami międzynarodowymi i innymi stronami.

Cel

Główne cele programu stażowego to promowanie działań EFSA i rozwoju zawodowego wykwalifikowanych ludzi w dziedzinach związanych z EFSA, a także ułatwienie wejścia w życie zawodowe młodym absolwentom uczelni.

Zasady

Każdego roku EFSA oferuje około 70 miejsc stażowych w obszarach swojej działalności. Siedziba agencji znajduje się w Parmie (Włochy), ale ze względu na pandemię Covid-19 można wystąpić o zdalną formę współpracy w pierwszych miesiącach stażu. Stażyści przestrzegają tych samych godzin pracy co personel EFSA i wykonują swoje zadania pod okiem przydzielonego opiekuna.

Miesięczne wynagrodzenie wynosi ok. 1200 €. Przewidziano również rekompensatę za wydatki poniesione na podróż do miejsca realizacji stażu oraz podróż powrotną do domu.

Kto może aplikować

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:

  • być obywatelem UE, EFTA, EOG;
  • posiadać dyplom co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych (licencjat, inżynier);
  • dobrze znać język angielski (minimalny poziom B2);
  • spełniać wymagania dotyczące charakteru danej pracy (np. oświadczenie o niekaralności);
  • nie mieć doświadczenia we współpracy w EFSA jako stażysta lub osoba zatrudniona w jakimkolwiek innym charakterze.

Na etapie selekcji kandydatów pod uwagę brana jest wiedza i/lub doświadczenie w obszarach związanych z działalnością EFSA, a także określony zestaw kompetencji. Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z Decyzją Dyrektora EFSA nt. realizacji stażu.

Formalności aplikacyjne

Kandydaci powinni składać wnioski zgodnie z instrukcjami zawartymi w zaproszeniu na staż opublikowanym na stronie internetowej EFSA. Na etapie rekrutacji przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Więcej informacji

stopka strony