Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030 (ROHiS)


Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji na realizację zadań polegających na wsparciu działań organizacji harcerskich w zakresie zwiększenia ich instytucjonalnej sprawności, niezależności i profesjonalizmu, oddolnej aktywności obywatelskiej i patriotycznej, podtrzymywania i upowszechniania kultury oraz zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie tradycji narodowej i lokalnej, edukacji obywatelskiej i kształtowania postaw obywatelskich, ochrony środowiska i praw zwierząt. 

Cel

Wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej. Program zakłada podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców oraz dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską oraz rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. Ponadto, dotacje przeznaczone są także na wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego. 

Zasady

Dotacja może zostać przyznana na wsparcie działań programowych realizowanych przez organizacje harcerskie oraz wzmocnienie instytucjonalne tych podmiotów, tj. na sfinansowanie następujących zadań: 

Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich

 • Zadanie 1.1. Kształcenie metodyczne wychowawców;
 • Zadanie 1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;
 • Zadanie 1.3. Kształcenie specjalistyczne;
 • Zadanie 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.

Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

 • Zadanie 2.1. Organizacje harcerskie jako partner strategiczny państwa;
 • Zadanie 2.2. Promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;
 • Zadanie 2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;
 • Zadanie 2.4. Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;
 • Zadanie 2.5. Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Zadania w ramach tej Edycji Konkursu realizowane będą w latach 2022-2023.

Kto może aplikować

O dotację w ramach Konkursu mogą się ubiegać organizacje harcerskie – stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte Protektoratem Prezydenta RP, pracujące harcerską metodą wychowawczą. O dotację mogą ubiegać się również organizacje nieobjęte Protektoratem pod warunkiem, że ich praca harcerską metodą wychowawczą została potwierdzona przez organizację objętą Protektoratem. 

Formalności aplikacyjne

Wnioski można składać poprzez System Obsługi Dotacji dostępny na stronie: https://generator.niw.gov.pl/.

Budżet

Środki przeznaczone na Konkurs to 29 100 000 zł, w tym 14 550 000 zł w 2022 r. i 14 550 000 zł w 2023 r.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w Regulaminie Konkursu.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:

 • ogłoszenie o konkursie,
 • pod adresem rohis@niw.gov.pl,
 • pod numerem telefonu 601-901-327, od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 – 14:00 (w okresie trwania naboru wniosków).

#NIW #granty #harcerstwo #skauting #rządowyprogram #wsparcie

stopka strony