Granty -

Stypendia dla kandydatów na żołnierzy


Stypendia dla studentów uczelni cywilnych, którzy studiują kierunki zapewniające im nabycie kwalifikacji potrzebnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy.

Kto może aplikować

O stypendium mogą starać się studenci kierunków zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz uczelni i kierunków można znaleźć w rozporządzeniu oraz w wojskowych centrach rekrutacji.

Zasady

Osoby zainteresowane powołaniem do zawodowej służby wojskowej do 31 sierpnia 2023 mogą wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej.

W wniosku należy zawrzeć, takie informacje jak:

  • imię i nazwisko kandydata;
  • dane kontaktowe kandydata;
  • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia;
  • planowany termin ukończenia studiów;
  • krótkie przedstawienie okoliczności sprawy;
  • oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Minister Obrony Narodowej podpisuje z kandydatem umowę, który zobowiązuje się do nieodpłatnego udziału w ćwiczeniach wojskowych i zajęciach w Szkole Legii Akademickiej w trakcie studiów, ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera oraz do pełnienia zawodowej służby wojskowej przez minimum 5 lat.  

Dofinansowanie

Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy, czyli 2280 zł brutto.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji.

#Stypendia #MON

stopka strony