Granty -

Stypendia dla studentów Prawa


Stypendia Fundacji Prawo do Pomocy, są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku Fundacja przewiduje przyznanie co najmniej piętnastu stypendiów.

Kto może aplikować

  • absolwenci, którzy podjęli starania o rozpoczęcie studiów prawniczych;
  • studenci prawa lub osoby, które zostały przyjęte na studia na kierunku prawo;
  • osoby, które podjęły starania o kontynuowanie studiów prawniczych przerwanych z przyczyn losowych lub zdrowotnych;
  • absolwenci studiów prawniczych, którzy podjęli starania o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego, w szczególności zawodu adwokata lub radcy prawnego.

Zasady

Stypendia są przyznawane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  • sytuacji rodzinnej i materialnej;
  • stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz jej wpływu na dostęp do edukacji prawniczej lub szkolenia zawodowego (brane pod uwagę jedynie w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych);
  • wyników w nauce lub osiągnięć na polu naukowym (brane pod uwagę przede wszystkim w przypadku wnioskodawców będących osobami pełnosprawnymi);
  • determinacji wnioskodawcy do uzyskania wyższego wykształcenia prawniczego lub uprawnień do wykonywania zawodu prawniczego;
  • innych okoliczności życiowych, które w istotny sposób utrudniają dostęp wnioskodawcy do edukacji prawniczej lub szkolenia zawodowego.

Formalności aplikacyjne

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją wysyła się pocztą na adres: 
Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. 

Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl.

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodopomocy.pl 

#Prawo #do #Pomocy #Stypenium #Studia

stopka strony