Stypendia dla studentów uczelni artystycznych


Stypendia dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. 

Kto może aplikować

Student zainteresowany uzyskaniem stypendium MKiDN przedstawia swoją kandydaturę Rektorowi w terminie określonym przez Rektora.

Studenci uczelni artystycznych wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student składa Rektorowi wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej ministerstwa.

Formalności aplikacyjne

Rektor występuje do ministra z wnioskiem o przyznanie studentowi stypendium. Ilość wniosków nie może przekraczać 0,5% ogólnej liczby studentów danej uczelni.

Wnioski są oceniane metodą punktową.  

Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia artystyczne, naukowe lub osiągnięcia w sporcie. 

Minister sporządza listę rankingową wniosków uporządkowanych według liczby punktów. 

Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, w którym zostały złożone. 

Minister przyznaje nie więcej niż 90 stypendiów.

Dofinansowanie

Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 17 000 zł

Stypendium wypłaca uczelnia, której wnioskodawca jest rektorem, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

Stypendium wypłaca się studentowi – jednorazowo, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo w gotówce, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu.

Dodatkowe informacje

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się m.in.: 

  • wykonanie partii solowej w utworze na koncercie z towarzyszeniem orkiestry kameralnej lub symfonicznej,
  • autorstwo utworu muzycznego lub innej formy muzycznej na dużą obsadę (orkiestra symfoniczna, chór),
  • rola pierwszoplanowa w dziele filmowym, telewizyjnym, teatralnym, w innej formie audiowizualnej lub słuchowisku zaprezentowanych na przeglądzie lub festiwalu,
  • indywidualna autorska wystawa plastyczna, projektowa, fotograficzna, multimedialna,
  • zajęcie co najmniej 9 miejsca dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

#stypednium

stopka strony