Granty -

Stypendia Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji


Stypendia dla studentów wszystkich dyscyplin przyjętych na studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń ustnych oferowanych przez renomowane uniwersytety lub instytucje kształcenia wyższego

Pomyślnie ukończone studia, zapewnią kwalifikacje umożliwiające pracę w charakterze profesjonalnego tłumacza konferencyjnego, zarówno konsekutywnego, jak i symultanicznego.

Kryteria:

- Obywatelstwo jednego z 28 państw członkowskich UE lub jednego z państw wstępujących lub kandydujących (Albania, Turcja, Republika Macedonii, Serbia, Czarnogóra);
- Dyplom uniwersytecki lub jego ekwiwalent lub ostatni rok studiów prowadzących do uzyskania dyplomu uniwersyteckiego lub jego ekwiwalentu;
- Znajomość języków wymienionych niżej.

1. Doskonała znajomość języka ojczystego i perfekcyjna znajomość:
a)      przynajmniej jednego z następujących języków UE: angielski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, włoski) i
b)      jednego lub więcej języków nowych państw członkowskich: bułgarski, czeski, estoński, litewski, duński, fiński, grecki, irlandzki, szwedzki, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński, rumuński, węgierski lub państw kandydujących (chorwacki, turecki, macedoński, islandzki, czarnogórski i serbski).

2. Doskonała znajomość dwóch języków (poziom języka ojczystego), z których jeden jest językiem opisanym w punkcie 1.a,  a drugi językiem opisanym w punkcie 1.b.
3. Doskonała znajomość języka czynnego i perfekcyjna przynajmniej dwóch języków opisanych w punkcie 1.a.
4. osoby, które aplikowały bądź zamierzają aplikować na studia podyplomowe/uzupełniające z zakresu tłumaczeń konferencyjnych na renomowanym uniwersytecie bądź instytucji kształcenia wyższego.

Wysokość stypendium dla studiujących w państwach członkowskich wynosi 2400 euro, a dla studiujących w krajach wstępujących/ kandydujących - 1600 euro.

Preferowani będą kandydaci: znający języki najbardziej odpowiadające bieżącym potrzebom DG ds. Tłumaczeń, szczególnie kandydaci znający oficjalne języki UE, określone jako szczególnie poszukiwane oraz języki krajów kandydujących. Pod ocenę będzie brana zarówno znajomość języków oraz inne kwalifikacje i doświadczenia.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#praktyki #praktyki