Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego


Stypendium dla młodych osób aktywnych zarówno w swojej szkole czy na uczelni, ale także w przestrzeni społecznej. Do osób, które poruszają swoje środowisko społeczne i otoczenie, zarażają do swoich pasji innych. Do pasjonatów nauk ścisłych, a także do humanistów, młodych adeptów przedsiębiorczości i nowych technologii.

Kto może aplikować

Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom w wieku od 18 do 26 lat.

Spełnienie kryterium wiekowego oznacza ukończenie 18. roku życia najpóźniej w dniu uzyskania prawa do Stypendium przez Kandydata oraz nieukończenie 27. roku życia do dnia przyznawania stypendium Laureatowi (tj. dzień ogłoszenia wyników Konkursu Stypendialnego przypadający na 15.01.2024 r.).

Brak statusu ucznia lub studenta nie przekreśla szans ubiegania się o stypendium.

Zasady

Etapy przebiegu Konkursu stypendialnego:

  • etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych wniosków pod kątem ich poprawności formalnej i zgodności z regulaminem,
  • etap drugi: ocena złożonych wniosków przez Kapitułę Stypendium i wyłonienie nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 wniosków finałowych,
  • etap trzeci: przesłuchanie finalistów i przyznanie stypendium na podstawie nieograniczonego prawa swobodnego i nieskrępowanego decydowania Kapituły Stypendium.

Kapituła będzie oceniać dokonania biorąc pod uwagę okres ostatnich 24 miesięcy jakie poprzedzają niniejszą edycję Konkursu.

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się w formularzu dostępnym na stronie internetowej. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty (np. w formie skanów) poświadczające opisane we wniosku:

  • zaangażowanie społeczne (udział w wolontariatach, działalność w samorządach, działalność w NGO),
  • osiągnięcia naukowe (dyplomy, wyniki w olimpiadach, konkursach i innych zawodach, autorstwo lub współautorstwo przy publikacjach i działach literackich np. proza, wiersz, blog, publikacje naukowe itp., udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo innowacyjnego projektu technologicznego lub wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego itp.)
  • inne osiągnięcia i inne formy zaangażowania społecznego, naukowego, artystycznego (autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, muzycznego, plastycznego, teatralnego, filmowego itp., prezentacje publiczne, prelekcje, referaty na konferencjach naukowych, badawczych, biznesowych itp.)
  • inne niewymienione formy zaangażowania Kandydata,
  • w przypadku Kandydata pobierającego naukę – zaświadczenie wystawione przez Uczelnię, potwierdzające, że Kandydat jest uczniem, studentem lub doktorantem.

Budżet

Wysokość stypendium wynosi 18 000 złotych i jest wypłacone jednorazowo. Stypendysta otrzyma całą kwotę przelewem na konto. Podatki opłaci Organizator.

Stypendium Wyspiańskiego to nie tylko wsparcie finansowe oraz mentoring. Finaliści mają okazję brać udział w wyjazdach, spotkaniach lub oprowadzanych kuratorskich razem z członkami kapituły.

#stypendium #aktywizmspołeczny

stopka strony