Granty -

Talenty - Fundusz Stypendialny


Stypendia z Funduszu Lednickie Talenty dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Cele

Przyznawanie pomocy materialnej, w tym stypendialnej i rzeczowej oraz organizację szkoleń i warsztatów mających na celu pogłębienie wiedzy oraz rozwój osobisty stypendystów i absolwentów Funduszu.

 Dofinansowane działania

Pomoc finansowa obejmuje stypendia naukowe, socjalne oraz na specjalne potrzeby edukacyjne

1. Stypendium finansowe dla uczniów
Przyznawane uczniom liceum i technikum. Może obejmować:
- opłatę za internat, przejazdy komunikacyjne
- zakup książek, czasopism, instrumentów, pomocy naukowych,
- opłatę za udział w kursach i obozach naukowych
- udział w konkursach i olimpiadach

2. Stypendia finansowe dla maturzystów
Mają wspomóc proces edukacji i rozwoju przyszłego studenta. Stypendium można przeznaczyć na:
- opłatę akademika, przejazdów,
- zakup książek, instrumentów, pomocy naukowych,
- udział w kursach i obozach naukowych lub językowych.

3. Stypendium finansowe dla studentów
Mają wspomóc proces edukacji i rozwoju studenta. Stypendium można przeznaczyć na:
- opłatę akademika,
- udział w konferencjach,
- zakup książek, instrumentów i pomocy naukowych
- udział w kursach naukowych, językowych, wymianach studenckich i stażach naukowych.

Jak ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół  jest złożenie:
a) samodzielnie wypełnionego wniosku,
b) dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,9 i inne wybitne osiągnięcia jak np. tytuł finalisty lub laureata w olimpiadach, wojewódzkich konkursach przedmiotowych i innych konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
c) co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez: dyrektora szkoły lub wychowawcę, lub nauczyciela prowadzącego potwierdzającej osiągnięcia kandydata, aktywność pozaszkolną,
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku.

 Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium przez studentów jest złożenie:

a) samodzielnie wypełnionego wniosku,
b) dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,5 i innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia naukowe np. informacje o publikacjach, wystąpienia i udział w konferencjach naukowych, wyniki i udział w badaniach naukowych,
c) co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez opiekuna roku lub opiekuna
naukowego lub inną wiarygodną osobę potwierdzającej osiągnięcia kandydata i jego aktywność społeczną,
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku.

W obu przypadkach należy dołączyć zgodę na wykorzystywanie danych osobowych.

Regulamin Funduszu można znaleźć na stronie.

Więcej informacji
 

 

#wyrównywanie #stypendia #młodzież