Granty -

Talenty - Fundusz Stypendialny


Stypendia z Funduszu Lednickie Talenty dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Cele

Przyznawanie pomocy materialnej, w tym stypendialnej i rzeczowej oraz organizację szkoleń i warsztatów mających na celu pogłębienie wiedzy oraz rozwój osobisty stypendystów i absolwentów Funduszu.

 Dofinansowane działania

Pomoc finansowa obejmuje stypendia naukowe, socjalne oraz na specjalne potrzeby edukacyjne.

O pomoc z Funduszu ubiegać się mogą:

 • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
 • studenci studiów dziennych pierwszego i drugiego stopnia,
 • studenci jednolitych studiów magisterskich.

Pomoc materialna z Funduszu może być udzielana m.in. na finansowanie: 

 • kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
 • studiów na uczelniach poza granicami kraju,
 • obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
 • szkoleń specjalistycznych,
 • projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),
 • udziału w wystawach, konkursach itp.,
 • opłat za akademik, mieszkanie, posiłki i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.
 • zakup instrumentów,
 • zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
 • zakup książek i czasopism,
 • zakup pomocy dydaktycznych.

Warunkiem ubiegania się o pomoc z Funduszu jest złożenie:
 

 • wypełnionego wniosku dostępnego na stronie internetowej Funduszu,
 • dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia np. tytuł finalisty lub laureata olimpiady, nagrody w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym, czynny udział w konferencjach naukowych, udział programach badawczych, publikacje naukowe,
 • co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez nauczyciela lub dyrektora szkoły, opiekuna roku lub opiekuna naukowego, lub innej osoby cieszącej si' uznaniem - potwierdzającej osiągnięcia kandydata i wyrażającej poparcie dla złożonego przez niego wniosku,
 • dokumentu potwierdzającego działalność i zaangażowanie społeczne kandydata,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny i dochodach własnych (dotyczy studentów) za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 • Innych dokumentów wskazanych we wniosku o stypendium.

Regulamin Funduszu można znaleźć na stronie.

Więcej informacji

#wyrównywanie #stypendia #młodzież

stopka strony