Granty -

Talenty - Fundusz Stypendialny


Stypendia z Funduszu Lednickie Talenty dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin.

Stypendia dla wybitnie uzdolnionej młodzieży - uczniów, maturzystów i studentów - z niezamożnych rodzin.

Cele
Talenty - Fundusz Stypendialny powstał przy współpracy m.in. Stowarzyszenia Konfraternia Jamneńska i Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów z Poznania. Niesie pomoc finansową uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Początkowo funkcjonował pod nazwą: Stypendia Funduszu Lednickie Talenty.

 

Dofinansowane działania
Pomoc finansowa obejmuje stypendia naukowe, socjalne oraz na specjalne potrzeby edukacyjne

1. Stypendium finansowe dla uczniów
Przyznawane najwcześniej po ukończeniu II klasy gimnazjum oraz dla uczniów liceum i technikum. Może obejmować:
- opłatę za internat, przejazdy komunikacyjne
- zakup książek, czasopism, instrumentów, pomocy naukowych,
- opłatę za udział w kursach i obozach naukowych
- udział w konkursach i olimpiadach

2. Stypendia finansowe dla maturzystów
Mają wspomóc proces edukacji i rozwoju przyszłego studenta. Stypendium można przeznaczyć na:
- opłatę akademika, przejazdów,
- zakup książek, instrumentów, pomocy naukowych,
- udział w kursach i obozach naukowych lub językowych.

3. Stypendium finansowe dla studentów
Mają wspomóc proces edukacji i rozwoju studenta. Stypendium można przeznaczyć na:
- opłatę akademika,
- udział w konferencjach,
- zakup książek, instrumentów i pomocy naukowych
- udział w kursach naukowych, językowych, wymianach studenckich i stażach naukowych.

Jak ubiegać się o stypendium
Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów szkół gimnazjalnych i średnich jest złożenie:
a) samodzielnie wypełnionego wniosku,
b) dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,9 i inne wybitne osiągnięcia jak np. tytuł finalisty lub laureata w olimpiadach, wojewódzkich konkursach przedmiotowych i innych konkursach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
c) co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez: dyrektora szkoły lub wychowawcę, lub nauczyciela prowadzącego potwierdzającej osiągnięcia kandydata, aktywność pozaszkolną,
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku.

 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium przez studentów jest złożenie:
a) samodzielnie wypełnionego wniosku,
b) dokumentów potwierdzających średnią ocen powyżej 4,5 i innych dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia naukowe np. informacje o publikacjach, wystąpienia i udział w konferencjach naukowych, wyniki i udział w badaniach naukowych,
c) co najmniej jednej rekomendacji wystawionej przez opiekuna roku lub opiekuna
naukowego lub inną wiarygodną osobę potwierdzającej osiągnięcia kandydata i jego aktywność społeczną,
d) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku.

W obu przypadkach należy dołączyć zgodę na wykorzystywanie danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

 

Termin zgłaszania projektów upłynął 30 czerwca 2017 roku
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

 

#wyrównywanie #stypendia #młodzież