Młodzi Innowatorzy World Summit Awards


Konkurs promuje innowacyjność w wykorzystaniu nowych technologii, mającą na celu sprostanie najważniejszym współczesnym wyzwaniom społecznym, cywilizacyjnym i kulturowym.

Młodzi Innowatorzy World Summit Awards (WSA) to specjalna kategoria konkursu, która powstała z połączenia Europejskiej Nagrody dla Młodzieży i dotychczasowych działań realizowanych w ramach WSA.

Cel:
Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja osiągnięć młodych innowatorów używających nowoczesnych technologii do działania na rzecz rozwoju. Działania te powinny być lub przyczyniać się do powstania wartościowych społecznie projektów będących odpowiedzią na cele zrównoważonego rozwoju zdefiniowane przez ONZ. Mogą to być projekty dotyczące np. zmniejszania nierówności, wspierania zdrowia i promocji dobrostanu, etc.
 

Kwalifikowalność projektów:
Do konkursu zgłaszać można projekty realizowane przez przedsiębiorców, NGO, start-upy, studentów, osoby indywidualne.
Projekty te muszą:
1. Być realizowane przez młodych innowatorów do 26 roku życia  (urodzonych po 1 stycznia 1996 r.) posiadających obywatelstwo jednego z krajów ONZ lub UNESCO. Wymóg wieku dotyczy  co najmniej jednego z założycieli oraz większości członków zespołu zaangażowanego w projekt.
2. Być odpowiedzią na co najmniej jeden cel zrównoważonego rozwoju zdefiniowany przez ONZ.
3. Dostarczać bogate w treści rozwiązania cyfrowe dla użytkowników (osób fizycznych, firm i organizacji).
4. Mieć istotny wymiar cyfrowy (np. strony internetowe, rozwiązania SMS, aplikacje, IoT, werables, itd.).
5. Zostać wprowadzone na rynek lub być gotowe do wprowadzenia na rynek. Nie kwalifikują się wstępne pomysły lub niegotowe koncepcje. Przedstawiony produkt lub aplikacja muszą być ukończone i w pełni funkcjonalne w czasie zgłoszenia oraz dostępne poprzez internet, niezależnie od tego, pod kątem jakiego wykorzystania zostały utworzone.

Formalności aplikacyjne:
Aplikować można tylko i wyłącznie w języku angielskim poprzez wypełnienie formularza  dostępnego na stronie konkursu i załączenie wymaganej dokumentacji.


Dodatkowe informacje:
Zwycięzcy zostaną zaproszeni na Światowy Kongres "World Summit Awards",  który jest prestiżową platformą międzynarodowej wymiany wiedzy, dzielenia się pomysłami i doświadczeniem w sektorze ICT, a także okazją do  nawiązania kontaktów w przyszłej współpracy. 

Więcej informacji

#konkurs #przedsiębiorczość #onz #technologie #badania #projekt #cyfrowy #innowacyjność

stopka strony