Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich


Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich na realizację celów statutowych. 

Cel

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację zadań związanych z:

 1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Kto może aplikować

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które:

 • zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
 • posiada numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. nr EP.

Formalności aplikacyjne

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dofinansowanie

 • 8 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
 • 9 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
 • 10 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Budżet

120 milionów złotych.

Dodatkowe informacje

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

#kołogospodyńwiejskich #armir #konkursdlakółgospodyń #wsparciedziałalności #statut #KGW

stopka strony