Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich


Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich na realizację celów statutowych. 

Cel

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, w szczególności:

  • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

Kto może aplikować

Pomoc finansowa skierowana jest do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w  Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

Formalności aplikacyjne

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wniosek oraz instrukcja do pobrania na stronie ARMIR.

Dofinansowanie

  • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków,
  • 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków,
  • 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o konkursie.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2022 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu.

#kołogospodyńwiejskich #armir #konkursdlakółgospodyń #wsparciedziałalności #statut #KGW

stopka strony