Z Fundacją PZU po lekcjach


Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

Cele:
Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Dofinansowane działania:
W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. Podczas realizacji projektów należy uwzględnić współpracę ze szkołami, zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O dotacje ubiegać się mogą:
•    fundacje,
•    stowarzyszenia,
•    uczniowskie kluby sportowe.

Warunkiem ubiegania się o dotacje jest posiadanie przez wnioskodawcę osobowości prawnej.

Wysokość dofinansowania: 
Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % wartości dotacji.

Termin realizacji projektów:
W ramach Konkursu dofinansowane mogą być projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 15.12.2023 r. do 14.06.2024 r.
 

Regulamin konkursu.

Więcej informacji

#konkursy #wyrównywanie #szans #szkoła #zajęcia #pozalekcyjne

stopka strony