INFORMACJA MŁODZIEŻOWA

Dostęp do informacji zwiększa potencjał młodzieży

Nowoczesne państwo powinno zapewnić młodemu pokoleniu warunki do wszechstronnego rozwoju. Jednym z nich jest dostęp do informacji i doradztwa we wszystkich dziedzinach interesujących młodych ludzi. Krajowe Biuro Eurodesk Polska postuluje zbudowanie w Polsce profesjonalnego - wykraczającego poza działalność prowadzoną przez Eurodesk - systemu informacji młodzieżowej. Którego misją będzie kompleksowe wparcie młodych ludzi wkraczających w dorosłość i który będzie uzupełnieniem działań państwa w takich obszarach jak edukacja, zatrudnienie, wyrównywanie szans, zdrowie czy aktywność obywatelska.

Czym jest system informacji młodzieżowej? To sieć wyspecjalizowanych punktów informacji młodzieżowej, portale młodzieżowe, bazy danych, kompleksowe metodologie wyszukiwania, weryfikacji i udzielania informacji. To zaawansowany system usług i działań prowadzonych przez wysoce wykwalifikowanych profesjonalistów według wypracowanego na przestrzeni kilkudziesięciu lat know-how.

Takie systemy w większości krajów europejskich funkcjonują od dawna. Korzystają z nich miliony młodych ludzi. W Polsce, choć były takie plany, system informacji młodzieżowej nigdy nie powstał. Dlaczego powinien? Ponieważ tak rekomendują europejskie i międzynarodowe organizacje. Gdyż powinniśmy dążyć do wprowadzania w Polsce europejskich standardów. Bo tego oczekuje od nas młode pokolenie. Nade wszystko jednak system informacji młodzieżowej warto zbudować, gdyż jest to w najlepiej rozumianym interesie państwa polskiego.

Tylko osoby dobrze poinformowane są w stanie korzystać z istniejących możliwości i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Dzięki swobodnemu dostępowi do rzetelnej informacji młodzi obywatele stają się bardziej aktywni, bardziej mobilni, bardziej świadomi swoich praw i możliwości. Skuteczniej  wykorzystują istniejące szanse, w większym stopniu realizują swoje aspiracje, lepiej rozumieją zachodzące przemiany cywilizacyjne. Dokonują bardziej racjonalnych wyborów, podejmują przemyślane decyzje – służące im samym i społecznościom w których żyją.

PRAWO

Dostęp do informacji i doradztwa do bezwarunkowe prawo – tak uważają największe europejskie i międzynarodowe organizacje - ONZ, Rada Europy, UNESCO czy Komisja Europejska. Dlaczego? Bo zwiększa aktywność, mobilność i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.

Więcej

HISTORIA

Informacja młodzieżowa narodziła się w latach 60. Dziś jest elementem polityki młodzieżowej większości państw europejskich. I  pozostanie w przyszłości. Bo młodzi ludzie zawsze będą potrzebować informacji udzielonych bezpośrednio i dopasowanych do ich potrzeb.

Więcej

INFORMACJA MŁODZIEŻOWA W EUROPIE

Informacja młodzieżowa to europejski standard. Większość rządów krajów europejskich informacje i doradztwo dla młodzieży za nieodłączny, a niekiedy kluczowy komponent polityki młodzieżowej.

Więcej

EUROPEJSKA AGENCJA INFORMACJI I DORADZTWADLA MŁODZIEŻY (ERYICA)

O przestrzeganie standardów, wymianę informacji i podnoszenie jakości działania struktur informacji młodzieżowej dba europejskie stowarzyszenie ERYICA, które zrzesza blisko 7500 organizacji z 24 krajów członkowskich.

Więcej

 

EUROPEJSKA KARTA INFORMACJI MŁODZIEŻOWEJ

Działalność odpowiadająca na potrzeby i zainteresowania młodych ludzi, prawo  do zachowania prywatności i anonimowości, informacja rówieśnicza – to  trzy z kilkunastu zasad Europejskiej Karty Informacji Młodzieżowej.

Więcej

INFORMACJA MŁODZIEŻOWA W POLSCE

Działania informacyjne dla młodzieży mają w Polsce charakter incydentalny, są rozproszone, nieskoordynowane i często realizowane bez większego zrozumienia potrzeb tych, do których są kierowane.

Więcej