Organizacje

Fundacja Haller Pro Inventio

Katowice, Polska

ul. Obroki 133, 40-833


email: kontakt@haller.pl
www: http://www.fundacja.haller.pl/pl/fundacja/o-fundacji.html

Działalność fundacji to między innymi:

 • Promocja nauki polskiej.
 • Wspieranie kreatywności wśród dzieci i młodzieży.
 • Wspieranie udziału polskich wynalazców w targach i wystawach.
 • Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o dorobku i sukcesach polskiej nauki i wynalazczości w kraju i za granicą, szczególnie w społeczeństwie pozanaukowym
 • Wspieranie wymiany i współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem
 • Inspirowanie i wspieranie wszelkiej działalności popularyzatorskiej w zakresie dorobku nauki polskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie lub współorganizowanie targów, wystaw, konferencji itp.
 • organizowanie lub współorganizowanie udziału polskich wynalazców w charakterze wystawców lub zwiedzających w targach i wystawach międzynarodowych i krajowych,
 • wsparcie finansowe udziału polskich wystawców w targach i wystawach,
 • fundowanie nagród, pucharów, dyplomów,
 • organizowanie konkursów dla wynalazców i firm wprowadzających w życie dorobek nauki polskiej,
 • organizowanie konkursów wynalazczości dla młodych wynalazców (dzieci i młodzieży) inspirujących kreatywność w środowiskach szkolnych i akademickich
 • informowanie o sukcesach nauki polskiej,
 • tworzenie i wykorzystywanie bazy danych z zakresu wynalazczości,
 • wszelkie działania promocyjne i reklamowe z zakresu wynalazczości,
 • opracowywanie, publikację i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności


stopka strony