Organizacje

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Brussels, Belgia

BREY 07/045, B-1049

tel.: 00 800 67 89 10 11
email: GROW-GENERAL-INFORMATION@ec.europa.eu
www: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu stara się, aby polityka UE przyczyniała się do trwałej konkurencyjności przedsiębiorstw działających na unijnym rynku, ułatwiała tworzenie miejsc pracy i wspierała zrównoważony rozwój gospodarczy. Zadaniem dyrekcji jest również zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego towarów. Tym samym DG przyczynia się w znaczącym stopniu do realizacji strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dyrekcja kładzie szczególny nacisk na potrzeby przemysłu wytwórczego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zarządza programami promującymi przedsiębiorczość i innowacyjność oraz dba, aby prawodawstwo UE wystarczającym stopniu uwzględniało interesy przedsiębiorców. Dyrekcja zajmuje się także dużą częścią przepisów prawnych (ponad 500 dyrektyw i 200 rozporządzeń) dotyczących rynku wewnętrznego towarów. Stworzyła w związku z tym narzędzie informacyjne umożliwiające przedstawienie w podziale na poszczególne sektory ogółu prawodawstwa, które wchodzi w zakres jej kompetencji − Różowa Księga (Pink Book) jest co roku uaktualniana na podstawie wszystkich najnowszych zmian w prawodawstwie.


stopka strony