Organizacje

Ministerstwo Finansów

Warszawa,

ul. Świętokrzyska 12, 00-916

tel.: (22) 694 55 55
email: kancelaria@mf.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/finanse

Ministerstwo Finansów (MF) jest urzędem administracji rządowej obsługującym ministra właściwego ds. budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych.

Jednym z podstawowych zadań MF jest opracowywanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji budżetu państwa. Ponadto ministerstwo zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządza długiem publicznym.

MF odpowiada również za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, m.in. dochodów z podatków, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz realizację przepisów dotyczących ceł.

MF wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu odnośnie rynku papierów wartościowych.

W Ministerstwie  działają organy:

  1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
  2. Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
  3. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych,
  4. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

stopka strony