Organizacje

OHP Ochotnicze Hufce Pracy

Warszawa, Polska

ul. Tamka 1, 00-349

tel.: 22 578-47-01/02
email: kgohp@ohp.pl
www: http://www.ohp.pl

Państwowa jednostka organizacyjna, która podlega Ministerstwu Polityki Społecznej. Zajmuje się młodzieżą defowaryzowaną, pochodzącą z rodzin dysfunkcujnych, wymagającą opieki i kształcenia zawodowego oraz młodymi ludźmi zagrożonymi bezrobociem. OHP prowadzi m.in. Ośrodki Szkolenia i Wychowania, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży.

The Voluntary Labour Corps
A public institution for disadvantaged young people who need care and vocational education and for young people threatened with unemployment. It runs education and care centres, a youth labour service and labour clubs.

stopka strony