Organizacje

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna

Warszawa,

ul. Mszczonowska 4, 02-337

tel.: +48 22 220 18 00
email: pr@gaz-system.pl
www: www.gaz-system.pl

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM S.A. jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Do obowiązków spółki należy:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sposób skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych oraz ich jakości,
  • zapewnienie równoprawnego dostępu do sieci przesyłowej podmiotom uczestniczącym w rynku gazu,
  • konserwacja, remonty oraz rozbudowa instalacji przesyłowych, magazynowych przy należnym poszanowaniu środowiska naturalnego,
  • dostarczanie każdemu operatorowi systemu: przesyłowego, magazynowego, dystrybucyjnego oraz systemu LNG dostatecznej ilości informacji gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,
  • dostarczanie użytkownikom systemu informacji potrzebnych dla uzyskania skutecznego dostępu do systemu,
  • realizacja innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j.: 2012, poz.1059 z póź.zm.)  i z przepisów wykonawczych do ww. ustawy.).
  • w ramach realizowanych inwestycji uwzględnianie kierunków rozwoju sektora gazowego zdefiniowanych w krajowych dokumentach strategicznych

stopka strony