Organizacje

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu

Bełchatów, Polska

ul. Pabianicka 26, 97-400

tel.: 44 733 66 07
email: belchatow@eurodesk.eu
www: http://www.powiat-belchatowski.pl/

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie to urząd. Zespół ds. Strategii i Rozwoju Powiatu to jeden z wielu zespołów/ wydziałów działających w ramach urzędu.

W zakresie strategii i rozwoju powiatu do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie aktualizacji Programu Rozwoju Lokalnego, jako części wykonawczej do Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego;
 • opracowanie projektów wieloletnich planów i programów rozwoju określających politykę rozwoju Powiatu i ich aktualizacje;
 • monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego udziału Powiatu w programach pomocowych;
 • podejmowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności gminami Powiatu oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju Powiatu;
 • podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w Powiecie;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i łączenia środków na realizację zadań publicznych w Powiecie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego;
 • opracowanie raportu o stanie powiatu obejmującego podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego we współpracy z Sekretarzem Powiatu.

W zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych funduszy na rzecz Powiatu:

 • monitorowanie informacji na temat ukazujących się programów europejskich, których potencjalnym beneficjentem może być Powiat, jego jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe;
 • opracowywanie planów realizacji działań dla projektów społecznych realizowanych przez Powiat;
 • opracowywanie projektów wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań własnych Powiatu w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz składanie dokumentów w celu ich pozyskania;
 • współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie, o którym mowa w pkt. 3;
 • współpraca z jednostkami samorządowymi, organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych projektów;
 • programowanie, opracowanie, realizacja i koordynacja projektów o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, programów operacyjnych ministerstw, mechanizmów finansowych, kontraktów wojewódzkich, programów PFRON i innych możliwych źródeł finansowania przedsięwzięć Powiatu;
 • przedstawianie propozycji montażu finansowego dla poszczególnych projektów wraz ze szczegółowym programem ich realizacji;
 • nadzór i koordynacja działań przy opracowywaniu dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o środki finansowe zewnętrzne;
 • nadzór i współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
 • współpraca z samorządami gmin, samorządem województwa łódzkiego, administracją rządową w sprawach integracji europejskiej, przygotowania i realizacji projektów;
 • współpraca z przedsiębiorcami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia wspólnych projektów.
stopka strony