Organizacje

Sto­wa­rzy­sze­nie 'HEureka Generator'

Zamość, Polska

ul. Po­przecz­na 17/​78, 22-400

tel.: +48 664 702 404
email: heurekagenerator@gmail.com
www: https://www.heurekagenerator.com

Stowarzyszenie or­ga­ni­zuje i prowadzi lokalne, regionalne, kra­jo­we i między­na­ro­do­we spo­tkania, szko­lenia, se­mi­na­ria i wi­zyty stu­dyj­ne zwiększające ak­tyw­ność społeczną oby­wa­te­li. Zapobiega wykluczeniu społecznemu. Tworzy projekty w ramach programu Erasmus+ wspólnie z młodzieżą z małych miasteczek i wsi z regionu.

stopka strony