Organizacje

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Warszawa,

Koszykowa 16, 00-654

tel.: +48477217575
www: https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow

Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpoczął działalność 1 lipca 2001 roku jako Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców i następnie w 2007 r. został przekształcony w Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, udzielania ochrony międzynarodowej w Polsce oraz udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej osobom ubiegającym się o taką ochronę, udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych organów.


stopka strony