Granty -

Bank Młodych Mistrzów Sportu


Dofinansowanie inicjatyw sportowych służących sportowemu i edukacyjnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Cel

Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Chcemy zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej  oraz aktywnego stylu życia. Umożliwiamy popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.

Zasady

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie, przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty, których beneficjentami są osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w dniu 22 sierpnia 2022 r. 

Kto może aplikować

Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które posiadają zdolność prawną np. fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy składać za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ . Pierwszeństwo będą miały Projekty związane ze sportem, promujące zasady fair-play w sporcie. 

Przed wysłaniem aplikacji należy zapoznać się Regulaminem konkursu

Dofinansowanie

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 8.000,00 złotych.

Projekt powinien zostać w całości sfinansowany: 

  • przez Organizację wyłącznie ze środków otrzymanych w ramach przyznanego Grantu,
  • bądź ze środków własnych Organizacji przy jednoczesnym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach przyznanego Grantu.

 Fundacja oraz Organizacja mogą być jedynymi podmiotami zaangażowanymi finansowo w realizację Projektu. Wszelkie ew. odstępstwa od tej reguły wymagają odrębnego uzgodnienia z Fundacją. 

Granty zostaną wypłacone przez Fundację w formie darowizny. 

Dodatkowe informacje

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 21 października 2022 r. na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.santander.pl 

#sport #młodzież #sport #ngo #grant

stopka strony