Granty -

Bank Młodych Mistrzów Sportu


Dofinansowanie inicjatyw sportowych służących sportowemu i edukacyjnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Cel

Program ma przede wszystkim na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie. 

Zasady

Granty udzielane są wyłącznie na projekty, których beneficjentami są osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia w 2023 r.

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie, przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego. Wsparcie może być przyznane np. na: drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady ze szczególnym uwzględnieniem promocji zasad fair-play w sporcie.

Kto może aplikować

Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają min. 2 lata i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:

 • kluby sportowe,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • biblioteki,
 • domy kultury,
 • samorządy
 • inne organizacje posiadające zdolność prawną.

Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy składać za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej na stronie https://granty.fundacja.santander.pl/ . Pierwszeństwo będą miały Projekty związane ze sportem, promujące zasady fair-play w sporcie. 

Przed wysłaniem aplikacji należy zapoznać się Regulaminem konkursu

Dofinansowanie

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 7.000,00 złotych.

Projekt powinien zostać w całości sfinansowany: 

 • przez Organizację wyłącznie ze środków otrzymanych w ramach przyznanego Grantu,
 • bądź ze środków własnych Organizacji przy jednoczesnym wykorzystaniu środków otrzymanych w ramach przyznanego Grantu.

Fundacja oraz Organizacja mogą być jedynymi podmiotami zaangażowanymi finansowo w realizację Projektu. Wszelkie ew. odstępstwa od tej reguły wymagają odrębnego uzgodnienia z Fundacją. 

Budżet

160 tysięcy złotych.

Dodatkowe informacje

W 2023 roku odbędą się 4 edycje konkursu:

 • I termin – od 1 marca do dnia 31 marca 2023 roku,
 • II termin –od 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2023 roku,
 • III termin – od 1 lipca do dnia 30 września 2023 roku,
 • IV termin – od 1 października do dnia 11 grudnia 2023 roku.

#sport #młodzież #sport #ngo #grant #fair-play #olimpiady

stopka strony