Granty -

Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT


Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży.

Minister Sportu i Turystyki w 2020 roku przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

Kto może ubiegać się o dotację
a) Polskie związki sportowe,
b) Polski Komitet Olimpijski,
c) Stowarzyszenia o  zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Dofinansowywane działania
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
b) współzawodnictwo sportowe,
c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w  ramach Grupy Wyszehradzkiej

Wybrane kryteria oceny wniosków
a) wyniki sportowe
b) skuteczność startowa
c) kapitałochłonność
d) zasięg sportu
e) wdrożenie ram kwalifikacji

Budżet programu: Na realizację programu Minister  w 2020 r. przeznacza kwotę ujętą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w wysokości 118.900.000,00zł

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

a ) 31 maja 2020 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego oraz współzawodnictwa sportowego;

b) 30  września  2020 r. - w  przypadku organizacji zawodów  Turnieju  Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej

-osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIPMSiT.

Więcej informacji na stronie programu.