Granty -

Wsparcie szkoleń i współzawodnictwa sportowego młodzieży - MSiT


Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „Ministrem”, w 2022 roku przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

 

Kto może ubiegać się o dotację
a) Polskie związki sportowe,
b) Polski Komitet Olimpijski,
c) Stowarzyszenia o  zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Dofinansowywane działania
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
b) współzawodnictwo sportowe,
c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w  ramach Grupy Wyszehradzkiej

Wybrane kryteria oceny wniosków
a) wyniki sportowe
b) skuteczność startowa
c) kapitałochłonność
d) zasięg sportu
e) wdrożenie ram kwalifikacji
 

Budżet programu: Na realizację programu Minister  w 2022 r. przeznacza kwotę w wysokości 35 000 000,00 zł

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia Programu do dnia: 

  • 31 maja 2023 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego;
  • 30 września 2023 r. - w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich” w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego; 
  • Wystąpienia o dodatkowe środki w ramach podpisanej umowy można składać do dnia 30 listopada 2023 r.

Więcej informacji na stronie programu 

stopka strony