Granty -

Wsparcie szkoleń sportowych i współzawodnictwa młodzieży - MSiT


Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach wsparcia szkoleń sportowych i współzawodnictwa młodzieży.

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej „Ministrem”, przyznaje, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w sportach olimpijskich.

Kto może ubiegać się o dotację
a) Polskie związki sportowe,
b) Polski Komitet Olimpijski,
c) Stowarzyszenia o  zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Dofinansowywane działania
W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:
a) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego,
b) współzawodnictwo sportowe,
c) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w  ramach Grupy Wyszehradzkie

Budżet programu: Na realizację programu Minister  w 2024 r. przeznacza kwotę w wysokości 201 mln zł.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od dnia ogłoszenia Programu do dnia: 

 • 31 maja 2024 r. - w przypadku szkolenia i współzawodnictwa sportowego zawodników
  w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu
  Młodzieżowego;
 • 30 września 2024 r. - w przypadku organizacji zawodów „Turnieju Nadziei Olimpijskich”
  w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz współzawodnictwa sportowego;

  - osobiście w siedzibie Ministerstwa lub przesłać przez operatora pocztowego
  na adres siedzibyMinisterstwa podany na stronie internetowej pod adresem www.gov.pl/sport

Więcej informacji na stronie programu 

stopka strony