College of Europe - stypendia na studia

Pomagisterskie Europejskie Studia Interdyscyplinarne


Stypendia rządowe i unijne na studia postmagisterskie na dwóch dwujęzycznych kierunkach, w kampusach Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz belgijskiej Brugii.

Kolegium Europejskie zostało założone w 1949 roku w Brugii (Belgia). W roku 1993 do Kolegium dołączyło Kolegium Europejskie w Natolinie (Warszawa). Kolegium jest najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych instytucji edukacyjnych specjalizujących się w studiach podyplomowych z szeroko pojętej europeistyki. Około 70% studentów otrzymuje stypendia od swojego rządu albo innej instytucji publicznej lub prywatnej.

Aby starać się o którekolwiek ze stypendiów, kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy online na którym muszą zaznaczyć o które konkretnie stypendium chcą się ubiegać.

Na przyznanie stypendium mają wpływ końcowe wyniki rekrutacji. Wstępnie wybrani kandydaci są informowani o decyzji co do przyznania stypendium po zakończeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

Stypendia MSZ

Studia w Kolegium Europejskim
Nauka w Kolegium trwa 10 miesięcy: od września do czerwca. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na kierunkach:

  • Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies – studia na kampusie w Natolinie
  • Advanced Master of Science in European Economic Studies – studia w Brugii,
  • Advanced Master of European Law – studia w Brugii,
  • Advanced Master of Arts in EU International Relations and Diplomacy – studia w Brugii,
  • Advanced Master of Arts in European Political and Governance Studies – studia w Brugii.

Szczegółowe informacje na temat programów akademickich oraz wymagań na każdy z kierunków znajdują się na stronie www.coleurope.eu.

Język studiów
Studia w Kolegium Europejskim są dwujęzyczne (angielsko-francuskie) i prowadzone są w obu językach. Wymagania dot. znajomości języków różnią się w zależności od kierunku. 

Studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w Natolinie, którzy decyzją Komisji Selekcyjnej muszą podwyższyć znajomość jednego z języków urzędowych Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego, biorą udział w Letniej Akademii Językowej, czyli intensywnych kursach z języka francuskiego lub angielskiego organizowanych w sierpniu.

Zobowiązania stypendystów MSZ RP
Kandydaci z Polski, którzy otrzymają stypendia, podpisują umowę stypendialną, w której zobowiązują się w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki i otrzymania dyplomu, do odbycia trzymiesięcznej, bezpłatnej praktyki w zaaprobowanej przez MSZ instytucji sektora finansów publicznych RP raz do przedłożenia kopii dyplomu i zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Rekrutacja na studia w ramach Polskiej Komisji Selekcyjnej składa się z 3 etapów:

1. Aplikacja na studia on-line – termin 16 stycznia 2024 r. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP – (dokładny termin złożenia wniosku zostanie zakomunikowany kandydatom wyselekcjonowanym do rozmowy kwalifikacyjnej w marcu 2024 r.)
3. Rozmowa kwalifikacyjna – marzec/maj 2024 r. (wybrani kandydaci zostaną poinformowani o dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale 2024 r.)

Na podstawie aplikacji on-line, Kolegium Europejskie dokonuje wyboru najlepszych kandydatów, którzy są następnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas rozmowy sprawdzana jest motywacja kandydatów, kompetencje językowe, wiedza z zakresu wybranej specjalizacji oraz aktualności i spraw europejskich, a także zainteresowanie pracą w administracji publicznej, a zwłaszcza służbie zagranicznej.

 

Stypendia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (obywatele UE)

Beneficjenci: kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykazują szczególne zainteresowania badawcze Europejską Polityką Sąsiedztwa.

Kto się kwalifikuje: kandydaci ubiegający się o ten program stypendialny muszą umotywować swój wniosek w formularzu online (maksymalnie 600 słów). Powinni oni wyjaśnić dlaczego są zainteresowani europejską polityką sąsiedztwa.

Warunki: beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać pracę magisterską na temat związany z europejską polityką sąsiedztwa.

Typ stypendium: pełne lub częściowe, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

Stypendia Katedry Historii i Cywilizacji Europejskiej (dla kandydatów wszystkich narodowości)

Beneficjenci: absolwenci studiów historycznych oraz kierunków pokrewnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie badawcze historią Europy lub cywilizacją europejską. Wśród kierunków pokrewnych są: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, socjologia, studia regionalne, geografia, filozofia, historia sztuki, teologia, filologia klasyczna, neofilologia oraz literaturoznawstwo.

Kto się kwalifikuje: kandydaci ubiegający się o ten program stypendialny muszą umotywować swój wniosek poprzez formularz online (maksymalnie 600 słów). Powinni oni wyjaśnić dlaczego są zainteresowani historią Europy i cywilizacją europejską.

Warunki: beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać pracę magisterską na temat związany ze współczesną historią Europy lub z cywilizacją europejską. W drugim semestrze stypendyści zostaną automatycznie zapisani na specjalizację dotyczącą Historii i Cywilizacji Europy.

Typ stypendium: pełne lub częściowe, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

Stypendia dziennikarskie (dla kandydatów wszystkich narodowości)

Beneficjenci: absolwenci studiów magisterskich (lub czteroletnich licencjackich) mający doświadczenie akademickie lub zawodowe w zakresie dziennikarstwa i mediów, albo ewidentnie zainteresowani tą tematyką.

Kto się kwalifikuje: kwalifikacje merytoryczne określane na podstawie dokumentów aplikacyjnych.

Warunki: beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać pracę magisterską na temat związany z dziennikarstwem i mediami.

Typ stypendium: pełne lub częściowe, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

Inne źródła możliwych stypendiów

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

 

 

#kultura #demokracja #absolwenci #prawa #rasizm, #stypendia #studenci #studia

stopka strony