Granty -

Edukacja ekologiczna


Wsparcie inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość i kształtujących postawy ekologiczne, a także upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Cel

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Kto może aplikować

Osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym prawo polskie przyznaje osobowość prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Zasady

Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące upowszechniania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, w szczególności morskiej energetyki wiatrowej (offshore) lub gazu pozyskanego z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów (biogaz/biometan) – Każdy wniosek musi dotyczyć jednego ze wskazanych obszarów tematycznych.

Formalności aplikacyjne

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków.

Rozpoczęcie projektów od III kwartału 2022 r.,

Minimalny czas trwania projektu – 12 miesięcy,

Maksymalny czas trwania projektu – 18 miesięcy.

Budżet

Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 5,5  mln zł.

  • Minimalna kwota dofinansowania – 2 mln zł,
  • Maksymalna kwota dofinansowania - 3 mln zł.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o naborze dostępne na stronie NFOŚiGW.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl 

#grant #nfośigw #czystepowietrze

stopka strony