Granty -

Edukacja ekologiczna


Wsparcie inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość i kształtujących postawy ekologiczne, a także upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Cel

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży,
  • aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
  • edukacja i kształcenie kadr administracji publicznej w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Kto może aplikować

W programie aplikować o środki mogą m.in. organizacje pozarządowe, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytuty badawcze, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego. Kategorie określają również grupy beneficjentów programu, wśród których są także dzieci i młodzież.

Zasady

Do dofinansowania kwalifikują się kompleksowe projekty dotyczące upowszechniania wiedzy na temat programu „Czyste Powietrze” w celu kształtowania postaw społecznych i aktywizacji właścicieli budynków jednorodzinnych do składania wniosków o dofinansowanie.

Działania w projekcie powinny być skierowane do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, w większości do mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, w tym osób wykluczonych cyfrowo.

Kanały przekazu i formy działań powinny zostać odpowiednio dobrane do wyżej określonej grupy docelowej.

Wnioskodawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 ekspertem w zakresie PR oraz 1 ekspertem w zakresie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków.

Niekwalifikowane koszty:

Koszty działań niezwiązanych z realizacją celu przedsięwzięcia, m.in.: koszty inwestycyjne, zakup wyposażenia, bezpośrednie działania edukacyjne, m.in. imprezy, szkolenia, warsztaty, konkursy.

Planowane działania muszą obejmować zasięgiem obszar całej Polski.

Formalności aplikacyjne

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Informacje i instrukcje do generatora wniosków.

Rozpoczęcie projektów od I kwartału 2022 r. (preferowany styczeń),

Minimalny czas trwania projektu – 12 miesięcy,

Maksymalny czas trwania projektu – 18 miesięcy.

Budżet

Alokacja: Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – 6,6  mln zł (w tym 0,6 mln zł na ewentualne odwołania).

  • Minimalna kwota dofinansowania – 2 mln zł,
  • Maksymalna kwota dofinansowania - 3 mln zł.

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o naborze dostępne na stronie NFOŚiGW.

Informacja o koordynatorze programu wraz z nr telefonu:

Koordynator programu: Dorota Starczewska, nr tel.: 22 45 90 886

Zastępca koordynatora programu: Anna Majewska, nr tel.: 22 45 90 354

Wszelkie pytania dotyczące naboru prosimy kierować na skrzynkę: edukacja@nfosigw.gov.pl 

#grant #nfośigw #czystepowietrze