Edukacja Ekologiczna


Wsparcie inicjatyw edukacyjnych podnoszących świadomość i kształtujących postawy ekologiczne, a także upowszechniających wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

.

Szczegółowe cele programu

1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
2. Kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
3. Aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Program realizowany jest w latach 2015–2023.

Kategorie-tematy dofinansowania w 2017 r.
- II nabór (Wydawnictwa prasowe w całości poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi)
- III nabór (Wyposażenie i doposażenie oraz adaptacja, remont i rozbudowa obiektów infrastruktury służącej edukacji ekologicznej);
- IV nabór (Różnorodność biologiczna) - kategoria ta dotyczy różnych form aktywnej edukacji, obejmującej np. zajęcia w terenie (warsztaty, imprezy edukacyjne, aplikacje mobilne itp.)

Kto może składać wnioski
W programie aplikować o środki mogą m.in. organizacje pozarządowe, spółki cywilne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytuty badawcze, uczelnie, jednostki samorządu terytorialnego. Kategorie określają również grupy beneficjentów programu, wśród których są także dzieci i młodzież.

Budżet programu w roku 2017:
36 000 000 zł (dotacje) i 4.000.000 (pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego), w tym:
- 2 000 000 zł dotacji i 600 000 zł pożyczek w naborze II,
- 15 000 000 zł dotacji i 1 700 000 zł pożyczek w naborze III,
- 15 000 000 zł dotacji i 1 700 000 zł pożyczek w naborze IV.
Minimalna wnioskowana kwota dotacji to 100 000 zł (za wyjątkiem konferencji i wydawnictw prasowych).

Terminy składania wniosków:
- 15 września 2017 r. dla naboru IV,
- 22 września 2017 r. dla naboru III,
- 27 grudnia 2017 r. dla naboru II.

Więcej informacji

#aktywność #środowisko #ngo