Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki i staże


Finansowanie zagranicznych praktyk (staży) na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz tuż po zakończeniu studiów.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla uczelni.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem tego działania jest wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją a badaniami naukowymi, lecz przede wszystkim zwiększenie zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej i innowacji. Studenci mogą odbyć staż w uczelni, przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium lub organizacji. 

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Uczestnicy
Na praktyki mogą wyjechać studenci i absolwenci tuż po zakończeniu studiów, kształcący się na poziomie:

 • licencjackim,
 • inżynierskim,
 • magisterskim,
 • doktorskim.

Stażyści muszą zostać zrekrutowani przez swoją macierzystą uczelnię najpóźniej w czasie ostatniego roku studiów oraz muszą rozpocząć i ukończyć staż zagraniczny najpóźniej w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów.

Rekrutacja studentów
O wyjazd na praktykę lub staż w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na mobilności studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Zasady rekrutacji są przygotowywane przez uczelnię i muszą być podane do publicznej wiadomości (np. zamieszczone na stronie www uczelni) przed rozpoczęciem procesu naboru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora  programu Erasmus+ , biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu. Praktyki powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia.

Długość pobytu
W zależności od działania mobilność trwa od 2 dni do 12 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży. Mobilności zagraniczne dzielą się na:

 • wyjazdy krótkoterminowe: od 2 (dla studentów) lub od 5 (dla doktorantów) do 30 dni,
 • wyjazdy długoterminowe: od 2 do 12 miesięcy,
 • mobilność mieszaną, czyli połączenie mobilności fizycznej i wirtualnej ułatwiające pracę zespołową i wymianę doświadczeń (od 5 do 30 dni).
 • mieszane kursy intensywne, czyli krótkie intensywne programy, w ramach których wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online (3 uczelnie z 3 krajów, maksymalnie 20 studentów, od 5 do 30 dni na mobilność fizyczną).

Jeden student może uczestniczyć w mobilnościach o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności.

Praktyki lub staże mogą być realizowane m.in. w:

 • publicznych lub prywatnych małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach,
 • organizacjach niekomercyjnych non-profit, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych,
 • instytutach badawczych,
 • u partnerów społecznych lub innych przedstawicieli świata pracy, w tym w izbach handlowych, rzemieślniczych/zawodowych,
 • uczelniach/ szkołach/instytutach/ośrodkach edukacji.

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na praktyki (staże)
Z programu Erasmus+ można uzyskać dofinansowanie na koszty utrzymania. Koszty podróży są przyznawane w przypadku wyjazdów długoterminowych do uczelni w krajach partnerskich oraz  studentom, którzy zaliczają się do grupy osób z „mniejszymi szansami” (studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego na swojej uczelni macierzystej).

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na studia
Student otrzymuje stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą. 

Stawki miesięczne na wsparcie indywidualne (wyjazdy długoterminowe):

 • kraje należące do I grupy (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy oraz kraje z regionu 13 i 14)  - 820 EUR
 • kraje należące do II grupy (Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia ) - 820 EUR
 • kraje należące do III grupy (Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Polska, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry) - 750 EUR

Stawki dzienne na wsparcie indywidualne (wyjazdy krótkoterminowe):

 • pobyt od 5 do 14 dni - 79 EUR
 • pobyt od 15 do 30 dni - 56 EUR

Wsparcie osób z mniejszymi szansami
Osoby , które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 100 EUR (pobyt do 14 dni) lub 150 EUR (pobyt od 15 dni), 250 EUR (wyjazdy długoterminowe) na każdy miesiąc pobytu niezależnie od miejsca wyjazdu.

Koszty podróży
Wysokość dofinansowania kosztów podróży zależy od odległości i wynosi między 28 a 1735 € na uczestnika. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, itp., otrzymuje się zwiększone dofinansowanie. 

Ostateczna wysokość dofinansowania zależy od ustaleń uczelni, dlatego o szczegóły należy pytać uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Uwaga: w ramach programu wnioski składać mogą tylko szkoły wyższe i konsorcja, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Studenci wyjeżdżają na staże i praktyki w ramach uzyskanych grantów przez uczelnię macierzystą.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja uczelni w systemie EU_LOGIN.

Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+

Więcej informacji

#praktyki #staze #studenci #zagranicznepraktyki

stopka strony