Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, Akcja 1 - Wyjazdy studentów na praktyki i staże


Finansowanie zagranicznych praktyk i staży studenckich na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem tego działania jest wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją a badaniami naukowymi, lecz przede wszystkim zwiększenie zdolności do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej i innowacji. Studenci mogą odbyć staż w uczelni, przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium lub organizacji. 

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie.

Uczestnicy

Na praktyki mogą wyjechać studenci, kształcący się na studiach:

 • licencjackich,
 • inżynierskich,
 • magisterskich,
 • uczestnicy szkół doktorskich.

Absolwenci uczelni mogą wyjechać na staż. Stażyści muszą zostać zrekrutowani przez swoją macierzystą uczelnię w czasie ostatniego roku studiów oraz muszą rozpocząć i ukończyć staż zagraniczny w ciągu jednego roku po zakończeniu studiów.

Rekrutacja studentów

O wyjazd na praktykę lub staż w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na mobilności studentów i samodzielnie prowadzą rekrutację kandydatów, organizują wyjazdy i wypłacają stypendia. Zasady rekrutacji są przygotowywane przez uczelnię i muszą być podane do publicznej wiadomości (np. zamieszczone na stronie www uczelni) przed rozpoczęciem procesu naboru.

Aby uzyskać szczegółowe informacje należy zgłosić się do Uczelnianego Koordynatora  programu Erasmus+ , biura współpracy międzynarodowej własnej uczelni lub do wydziałowego koordynatora programu. Praktyki i staże powinny być zgodne z kierunkiem kształcenia.

Długość pobytu

Mobilności zagraniczne studentów, absolwentów i uczestników szkół doktorskich dzielą się na:

 • długoterminowe wyjazdy studentów na praktyki/staże absolwenckie (od 2 do 12 miesięcy),
 • krótkoterminowe wyjazdy studentów na praktyki/staże absolwenckie (od 5 do 30 dni).

Praktyki lub staże mogą być realizowane m.in. w:

 • publicznych lub prywatnych małych, średnich lub dużych przedsiębiorstwach,
 • organizacjach niekomercyjnych non-profit, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych,
 • instytutach badawczych,
 • u partnerów społecznych lub innych przedstawicieli świata pracy, w tym w izbach handlowych, rzemieślniczych/zawodowych,
 • uczelniach/ szkołach/instytutach/ośrodkach edukacji.

Dofinansowanie dla wyjeżdżających na praktyki i staże

Z programu Erasmus+ można uzyskać dofinansowanie na koszty utrzymania. Koszty podróży są przyznawane w przypadku wyjazdów długoterminowych do uczelni w krajach partnerskich oraz  studentom, którzy zaliczają się do grupy osób z „mniejszymi szansami” (studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego na swojej uczelni macierzystej).

Stawki miesięczne

 • kraje należące do I grupy (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionu 14) - 700 EUR
 • kraje należące do II grupy (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13) - 700 EUR
 • kraje należące do III grupy (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry) - 600 EUR

Zasady naliczania stypendiów są inne dla wyjazdów długoterminowych (stawka miesięczna) i krótkoterminowych (stawka dzienna). Stawki dzienne dla wyjazdów krótkoterminowych różnią się, w zależności od długości wyjazdu 

O szczegóły należy pytać uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.

Uwaga: w ramach programu wnioski składać mogą tylko szkoły wyższe i konsorcja. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu. Studenci wyjeżdżają na staże i praktyki w ramach uzyskanych grantów przez uczelnię macierzystą.

Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja uczelni w systemie EU_LOGIN.

Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. Cały proces wyjaśniony jest tutaj. Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+

Więcej informacji

#praktyki #staze #studenci #zagranicznepraktyki

stopka strony