Granty -

Europass


Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy.

Nauka za granicą, szkolenie, praca czy zdobywanie zagranicznych doświadczeń... W każdym wypadku niezwykle istotna jest umiejętność przejrzystego przedstawienia swoich kompetencji. w tym celu Unia Europejska wprowadziła Europass. Dokument ułatwia  prezentację umiejętności i kwalifikacji w ten sposób, by były one jasne i zrozumiałe w krajach UE, EFTA i krajach kandydujących, a tym samym ułatwiały przenosiny do innego kraju.

Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzieki którym zaprezentujesz swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy: 

 1. Europass CV - życiorys o jednakowym układzie dla wszystkich .
   
 2. Europass Paszport Językowy to dokument prezentujący stopień znajomości języków obcych zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi na obszarze całej UE.
   
 3. Europass Mobilność potwierdza okresy nauki i szkolenia realizowanego za granicą po 1 stycznia 2005. Dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego podejmująca naukę zagranicą. Dokument wypełnia zarówno polska instytucję wysyłająca, jak i zagraniczna goszcząca w języku uzgodnionym przez obie organizacje i osobę zainteresowaną.
   
 4. Europass Suplement do Dyplomu jest dokumentem załączanym przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza. Suplement do Dyplomu opisuje rodzaj, poziom, treść i status studiów ukończonych przez posiadacza oryginału dyplomu. Wzór Suplementu do Dyplomu został opracowany na podstawie modelu przygotowanego przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO
   
 5. Europass Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe otrzyma absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument będzie wydawany bezpłatnie przez placówki wyznaczone przez MEN i będzie miał jednolity wzór, który określi rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Dwa pierwsze dokumenty wypełnia się samemu.Pozostałe trzy wypełniają uprawnione do tego instytucje - uniwersytety, centra szkoleniowe etc

Formularze dokumentów wchodzących w skład Europass wraz z instrukcjami ich wypełnienia są dostępne we wszystkich językach UE w formie plików do ściągnięcia na specjalnym portalu administrowanym przez jedną z agencji Komisji Europejskiej - Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego - (Cedefop).

Ze względu na duże różnice w systemach kształcenia i doskonalenia zawodowego, Europass jest wdrażany i promowany przez poszczególne państwa członkowskie UE. W każdym państwie działa Krajowe Centrum Europass promujące i koordynujące wszystkie działania związane  Europass.

Więcej informacji na stronie koordynatora.

#absolwenci #studenci #kształcenie #młodzież

stopka strony