Granty -

Fundusz Patriotyczny - Niepodległość po polsku


Programu przeznaczony na finansowanie projektów i przedsięwzięć edukacyjnych oraz infrastrukturalnych - festiwali, koncertów, publikacji - promujących historię i postawy patriotyczne.

Cel

 • realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, w tym dorobku polskiej myśli społeczno-politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
 • promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • ukazanie historii narodowej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych.
 • upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.
 • inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii.
 • budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.
 • tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.
 • wspieranie badań nad historią i dziedzictwem Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli społeczno-politycznej.

Zasady

W ramach Priorytetu I można ubiegać się o finansowanie realizacji następujących zadań

 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjnoanimacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
 • organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;
 • organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;
 • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;
 • produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych;
 • wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw.

W ramach Priorytetu II można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących zadań

 • zakup nieruchomości;
 • wspieranie rozwoju instytucjonalnego Beneficjenta w tym: budowanie stabilnych podstaw jego dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Kto może aplikować

 • samorządowe instytucje kultury;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • organizacje pozarządowe w tym szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
 • Koła Gospodyń Wiejskich.

Formalności aplikacyjne

Wnioski powinny być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu Witkac.

Przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z ogłoszeniem o konkursie oraz regulaminem konkursu.

Budżet

Prognozowana wysokość środków na realizację Programu wynosi: 12 000 000 zł.

Priorytet I - pula środków 4 mln zł.

W ramach Priorytetu I minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł, a maksymalna 500 000 zł brutto.

Priorytet II - pula środków 8 mln zł.

W ramach Priorytetu II: 

- minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna 500 000 zł, 

- w przypadku wniesienia wkładu własnego wynoszącego 10% kosztów zadania max. wysokość dofinansowania to 2 mln zł, 

- w przypadku wkładu własnego wynoszącego 15% kosztów zadania max. wysokość dofinansowania to 3 mln zł.

#funduszpartiotyczny #granty #priorytety

stopka strony