Fundusze EOG: Ochrona ekosystemów

Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)


Dotacje na ochronę ekosystemów i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i możliwości działań zapobiegawczych.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, którego operatorem w Polsce jest Ministerstwo Klimatu. Obszar programowy tego naboru to „Środowisko naturalne i ekosystemy”.

Celami programu są m.in.:
- zwiększenie odporności oraz możliwości adaptacji ekosystemów do negatywnych zjawisk wynikających ze zmian klimatu;
- zaangażowanie organizacji pozarządowych w aktywną ochronę tych ekosystemów;
- podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i wpływu tego procesu na ekosystemy;
- pośrednio: zmniejszenie emisji CO2.

Rodzaje zadań i działań
O dofinansowanie mogą starać się projekty, które zakładają wdrażanie co najmniej jednego z czterech poniższych zadań, a w ramach tych zadań - co najmniej jednego z opisanych działań:

1. prowadzenie aktywnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk:
- wdrażanie planów zarządzania obszarami chronionymi (obszary Natura 2000, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty);
- poprawa stanu gatunków chronionych;
- przeciwdziałanie fragmentacji ekosystemów;
- ograniczenie barier i zapewnienie warunków swobodnego przepływu zwierząt między obszarami chronionymi (korytarze ekologiczne);
- ochrona naturalnych mokradeł w celu zapobiegania uwalnianiu nagromadzonego węgla;
- przywracanie zdegradowanych mokradeł do stanu naturalnego.
Wartością dodaną w tej kategorii może być zapobieganie presji turystycznej na ekosystemy poprzez budowę lub modernizację infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

2. zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu się;
- usuwanie inwazyjnych gatunków obcych z ekosystemów;
- kontrola występowania inwazyjnych gatunków obcych w ekosystemach;
- identyfikacja źródeł i dróg rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych;
- eliminacja źródeł występowania lub wprowadzeniem barier / ograniczeń w rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych;

3. mapowanie i ocena usług ekosystemów;

4. zwiększenie świadomości społeczeństwa o ekosystemach, ich roli oraz funkcjonowaniu.
Poza zadaniem czwartym wszystkie pozostałe zadania wymagają od wnioskodawcy kompleksowego podejścia. Oznacza to, że składane projekty muszą uwzględniać:
- działania zwiększające odporność ekosystemów;
- uzupełniające je kampanie podnoszące świadomość w zakresie zmian klimatu i ich wpływu na ekosystemy wraz ze wskazaniem ich wzajemnego powiązania.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe non-profit, niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych i partii politycznych. Partnerem w projekcie może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, działający niekomercyjnie lub komercyjnie. Partnerstwa z podmiotami z krajów-darczyńców otrzymają dodatkowe punkty. Partnerami zagranicznymi, poza krajami EOG, mogą być podmioty z krajów sąsiadujących z Polską.

Okres realizacji projektów
Kwalifikowalność kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.

Dofinansowanie

- minimalna kwota dofinansowania: 215 795 zł (50 000 euro);
- maksymalna - 863 180 zł (200 000 euro).
Poziom dofinansowania może wynieść maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych.

Budżet programu: 12 104 891,04 zł (2 804 720 euro).

Jak aplikować
Wnioski składa się poprzez Generator Wniosków. Konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
Można złożyć dwa wnioski, na dwa różne zakresy rzeczowe.

Więcej informacji

#środowisko #fundusze #EOG #klimat #zmianyklimatu #ngo #partnerstwa

stopka strony