Granty -

Gaude Polonia - stypendia


Półroczne stypendia dla młodych artystów oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Program stypendialny Ministra Kultury „Gaude Polonia” skierowany jest do twórców z państw Europy środkowo - wschodniej, w pierwszej kolejności do kandydatów z Białorusi i Ukrainy. Stypendia są przyznawane w następujących dziedzinach:

  • film;
  • fotografia;
  • historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru;
  • konserwacja dzieł sztuki;
  • literatura/ przekład;
  • muzealnictwo;
  • muzyka;
  • sztuki wizualne;
  • teatr.

Dofinansowane działania:
Stypendium ma umożliwić uzdolnionym artystom z Europy Środkowo-Wschodniej poznanie polskiej kultury oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką polskich twórców i instytucji. Program „Gaude Polonia” wspiera rozwój współpracy kulturalnej między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Stypendium realizowane jest na terenie Polski.

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą ubiegać się plastycy, literaci, tłumacze z języka polskiego, muzycy, filmowcy, krytycy sztuki, krytycy literatury, specjaliści zajmujący się ochroną zabytków, muzealnicy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
– wykształcenie wyższe,
– wiek do 40 lat (w uzasadnionych przypadkach 45 lat),
– świadectwa osiągnięć w swoich dziedzinach twórczości,
– obywatelstwo i miejsce stałego zameldowania na Białorusi, Ukrainie lub innym państwie Europy Środkowo-Wschodniej,
– znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Warunki finansowe stypendium:
W XXII edycji Programu, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r., wysokość stypendium wyniesie 4500 zł brutto miesięcznie.

Przyznane stypendium zapewnia uczestnikom programu „Gaude Polonia” finansowanie ich półrocznego pobytu w Polsce oraz opieki merytorycznej znakomitych polskich tutorów – ekspertów z różnych dziedzin kultury i sztuki.

Czas trwania stypendium
od 1 lutego do 31 lipca każdego roku.

Termin składania wniosków: 16 października 2023.

Więcej informacji na stronie fundatora.

#kultura #stypendia

stopka strony