Granty Interwencyjne NAWA


Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Cel

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Kto może aplikować

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Zasady

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

1. Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy;

2. Projekt musi dotyczyć aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu;

3. Projekt musi zawierać element nowości i jasno sprecyzowany problem badawczy;

4. Uzasadnienie Projektu musi jednoznacznie wskazywać, że jego niepodjęcie będzie skutkowało utraceniem szansy na rozwiązanie stawianego problemu w najbardziej stosownym czasie oraz że nie jest możliwe sfinansowanie go w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania;

5. Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych Projektu. W przypadku projektów badawczych, w których przewidziano wyprawy naukowe i prace terenowe na obszarze wystąpienia zjawisk i procesów o charakterze unikatowym i wymagającym pilnej interwencji, możliwe jest ujęcie we Wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej;

6. Partnerem zagranicznym może być ośrodek akademicki lub naukowy mający siedzibę poza granicami RP, z którym Wnioskodawca planuje realizować Projekt.

Formalności aplikacyjne

Wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym Agencji.

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. 

Maksymalnie 3 wnioski w naborze. Wnioskodawca, którego wniosek nie otrzymał finansowania, ale który uzyskał co najmniej 70 pkt, może ten wniosek poprawić i złożyć jeszcze w tej samej edycji. Wnioskodawca może to zrobić jednokrotnie i nie uwzględnia się tego wniosku w limicie 3 wniosków na Wnioskodawcę w naborze.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Wzór formularza wniosku. 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem o naborze.

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 zł.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 5 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków. Agencja zastrzega sobie prawo również do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze. 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Pion Programów dla Naukowców

e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 509 359 464

#nawa #grant

stopka strony