Granty Interwencyjne NAWA


Druga edycja programu współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców.

Cel

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Kto może aplikować

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe.

Zasady

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

1. Projekt obejmuje międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy;

2. Projekt musi dotyczyć aktualnych zjawisk i procesów o charakterze unikatowym, nieprzewidywalnym, nietypowym i istotnym w skali globalnej lub dla danego regionu;

3. Projekt musi zawierać element nowości i jasno sprecyzowany problem badawczy;

4. Uzasadnienie Projektu musi jednoznacznie wskazywać, że jego niepodjęcie będzie skutkowało utraceniem szansy na rozwiązanie stawianego problemu w najbardziej stosownym czasie oraz że nie jest możliwe sfinansowanie go w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania;

5. Kluczowym elementem Projektu jest współpraca międzynarodowa Grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych Projektu. W przypadku projektów badawczych, w których przewidziano wyprawy naukowe i prace terenowe na obszarze wystąpienia zjawisk i procesów o charakterze unikatowym i wymagającym pilnej interwencji, możliwe jest ujęcie we Wniosku tylko działań o charakterze mobilności międzynarodowej;

6. Partnerem zagranicznym może być ośrodek akademicki lub naukowy mający siedzibę poza granicami RP, z którym Wnioskodawca planuje realizować Projekt.

Formalności aplikacyjne

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim. Wzór formularza wniosku. 

Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.

W uzasadnionych przypadkach Projekt może być przedłużony o maksymalnie 6 miesięcy (bez zwiększenia finansowania), po przedstawieniu uzasadnienia i zaprezentowaniu dotychczasowych efektów realizacji Projektu.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ogłoszeniem o naborze.

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 zł.

Całkowita alokacja na nabór wynosi 5 mln zł, przy czym Agencja zastrzega sobie możliwość zwiększenia alokacji środków. Agencja zastrzega sobie prawo również do niewydatkowania całości środków alokowanych w naborze. 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:

Pion Programów dla Naukowców

e-mail: grantyinterwencyjne@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390 35 64