Program stypendialny Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka


Stypendia dla studentów, pracowników naukowych i innych osób wyróżniających się działaniami na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Celem działalności Instytutu jest pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy. Do zadań Instytutu należy:
1) przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej;
2) wzmacnianie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, w szczególności w dziedzinie kultury i sportu;
3) wspieranie współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw;
4) wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych w celu wzmacniania konkurencyjności obu państw;
5) finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz współpracy polsko-węgierskiej;
6) analiza przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w Europie, wpływających na bezpieczeństwo i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier.

Kto może aplikować

Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, w szczególności dla:

  • pracowników naukowych,
  • studentów,
  • oraz osób wyróżniających się w działaniach zbieżnych z celami i misją Instytutu.

Zasady

W 2023 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

  • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
  • studia ekspertów i doktorantów;
  • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
  • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka.

Wnioski można składać na okres od dnia 5 marca do dnia 1 listopada. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 8 miesięcy.

Formalności aplikacyjne

Wniosek składa się elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze pod adresem www.wnioski.kurier.plus.

Dofinansowanie

W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. 

Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

#Polska #Węgry #współpraca #stypendium #tradycja #historia #studia #publikacja #NaukaJęzyka

stopka strony