Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach PO WER


Granty na wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań w różnych obszarach tematycznych (m.in. społecznym i zawodowym), we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju UE

Granty przyznawane są w ramach Działania 4.3 – Współpraca ponadnarodowa PO WER. Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„Nowe rozwiązanie” jest rozumiane jako produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

„Współpraca z partnerem zagranicznym” (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; partnerzy podpisują list intencyjny oraz umowę o współpracy ponadnarodowej.

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie – to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.
Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną.

Wnioski o dofinansowanie muszą być składane w ramach tematu:
„Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym”.

Kto może ubiegać się grant

– organizacje pozarządowe
– szkoły i placówki systemu oświaty
– uczelnie
– podmioty ekonomii społecznej
– instytucje rynku pracy
– przedsiębiorstwa
i in.

W ramach programu nie jest przewidziane finansowanie działań o charakterze mobilnościowym (o które można wnioskować w ramach działania 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Wnioski składa się w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu SOWA i w formie papierowej, wygenerowanej z tego systemu.

Budżet:
20 000 000,00 PLN, przy czym alokacja przeznaczona na projekty dotyczące wsparcia dużych przedsiębiorstw nie przekroczy 5 000 000 PLN.
(Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych.)

Więcej informacji na stronie organizatora.


#aktywność #przedsiębiorczość #wyrównywanieszans #ngo #szkoła #nauczyciele #młodzież #organizacje

stopka strony