Granty -

Konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury


Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Termin zgłoszeń mija 24 sierpnia.

Cel

Celem konkursu jest wspieranie indywidualnego rozwoju twórców, artystów, animatorów i edukatorów, a także badaczy szeroko rozumianej sfery kultury i dziedzictwa narodowego.

Kto może aplikować

O stypendia mogą starać się osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. 

O stypendia nie mogą wnioskować osoby, które:

  • w czasie trwania konkursu są uczniami lub studentami poniżej 35. roku życia;
  • w czasie trwania konkursu kształcą się na zagranicznej uczelni na studiach pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie), studiach drugiego stopnia (magisterskie) lub jednolitych studiach magisterskich;
  • w momencie ogłoszenia konkursu realizują przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
  • realizowały przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium finansowane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister;
  • zostały wezwane do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium finansowanego ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej.

Zasady

Wnioskodawcy mogą otrzymać stypendia:

  • roczne obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.;
  • półroczne obejmujące okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.;
  • półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r.;
  • mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Formalności aplikacyjne

Osoby ubiegające się o stypendium muszą wypełnić wniosek w systemie EBOI oraz przesłać portfolio dokumentujące ich dorobek twórczy. 

Dofinansowanie

Wysokość stypendium wynosi 4 000 zł brutto miesięcznie.

Więcej informacji.

#Stypendium #MKiDN #Kultura

stopka strony