Krajowy Plan Odbudowy – Koordynacja LLL


Dofinansowanie na zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

UWAGA: FRSE ogłosiło trzeci nabór ma charakter uzupełniający i jest skierowany do organów wykonawczych województwa wielkopolskiego. Wnioski o objęcie wsparciem składane w ramach naboru będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: www.online.frse.org.pl

Cel

Konkurs realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). KPO jest planem rozwojowym określającym cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Celem realizacji projektów wyłonionych w ramach Konkursu jest budowa systemu koordynacji działań w regionach, zorientowanych na wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, jeszcze lepsze dopasowanie kształcenia do rynku pracy oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie.

Kto może aplikować

Instytucjami uprawnionymi do składania wniosków o objęcie wsparciem są wyłącznie organy wykonawcze samorządów województw, tj. zarząd województwa, lub inna, upoważniona jednostka pomocnicza, podlegająca samorządowi województwa (np. urząd marszałkowski, wojewódzki urząd pracy, placówka doskonalenia nauczycieli, spółka samorządowa), z zastrzeżeniem, że dla jednego samorządu województwa (dla jednego województwa) dofinansowanie może uzyskać wyłącznie jeden projekt.

Instytucje składające wniosek o objęcie wsparciem mogą realizować projekty samodzielnie lub w partnerstwie.

Zasady

Wnioski zostaną ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym. Ocena merytoryczna składa się z dwóch części: oceny wykonalności i oceny strategicznej (kryteria dla każdej z ocen zostały opisane w regulaminie). Okres kwalifikowalności wydatków: od 01.02.2020 r. do 31.08.2026 r. W zadeklarowanym przez wnioskodawcę okresie realizacji projektu, muszą zostać osiągnięte wskaźniki, określone w KPO jako obligatoryjne dla przedsięwzięcia.

Każdy z beneficjentów jest zobowiązany do osiągnięcia następujących wskaźników (wartości wskaźników wskazane dla pojedynczego projektu):

Wskaźniki rezultatu:
• Liczba funkcjonujących Wojewódzkich Zespołów Koordynacji koordynujących politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe – 1

Wskaźniki produktu:
• Liczba powołanych Wojewódzkich Zespołów Koordynacji koordynujących politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe – 1
• Liczba opracowanych, zoperacjonalizowanych programów wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym przez powołane Wojewódzkie Zespoły Koordynacyjne ds. kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie – 1

Ponadto dla projektów określone zostały dodatkowe wskaźniki produktu:
• Liczba posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji,
• Liczba opracowanych raportów, analiz, sprawozdań.

Określenie wartości dla powyższych wskaźników jest obowiązkiem wnioskodawcy. Jednocześnie wnioskodawca może określić inne, poza wskazanymi powyżej, wskaźniki specyficzne dla planowanego projektu wraz z przypisaniem wartości. Nieosiągnięcie lub niezachowanie wskaźników, może oznaczać nieprawidłowość oraz skutkować obniżeniem dofinansowania.

Formalności aplikacyjne

Wnioski o objęcie wsparciem składane w ramach naboru będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: online.frse.org.pl

Budżet

Całkowity budżet naboru: 344 000 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o naborze, w tym Regulamin, jest dostępnych na stronie Konkursu.

#KPO #Sytem #Koorynacja #LLL #LifeLongLearning #KształcenieZawodowe #VET#SzkolnictwoWyższe #HE #EdukacjaDorosłych #AE

stopka strony