Kreatywna Europa - Komponent Kultura - PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ


Obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna­rodowego obiegu dzieł i twórców oraz budowania publiczności, a także do włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę.

Cel

  • transnarodowe tworzenie i obieg europejskich dzieł i artystów – współpraca ponadnarodowa  w celu zwiększenia europejskiego wymiaru procesu artystycznego i twórczego.
  • innowacje – jako narzędzie niezbędne dla rozwoju sektora i jego konkurencyjności. Innowacje mają charakter nie tylko technologiczny; mogą obejmować rozwój i eksperymentowanie z nowymi praktykami lub nowymi modelami

Kto może aplikować

W ramach schematu Projekty współpracy europejskiej aplikować mogą publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura.

Lider (wnioskodawca) międzynarodowego partnerstwa projektowego, składający wniosek o dofinansowanie w imieniu wszystkich partnerów, musi posiadać osobowość prawną od minimum 2 lat w dniu, w którym upływa termin składania wniosków.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Wyjątek stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zasady

Rodzaje grantów:

  • Projekty na mniejszą skalę: minimum 3 organizacje z 3 różnych kwalifikujących się krajów.
  • Projekty na średnią skalę: minimum 5 organizacji z 5 różnych kwalifikujących się krajów.
  • Projekty na dużą skalę: minimum 10 organizacji z 10 różnych kwalifikujących się krajów.

W aktualnym naborze (2024) istnieje możliwość aplikowania tylko w ramach dwóch kategorii: projekty na małą skalę i projekty na średnią skalę. Nabór na projekty na dużą skalę będzie ogłaszany co dwa lata.

Czas realizacji projektu:
Maksymalnie 48 miesięcy.

Projekt musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych priorytetów:

  • publiczność: zwiększenie dostępu do kultury i uczestnictwa w niej, jak również zaangażowanie publiczności;
  • włączenie społeczne: promowanie i wzmacnianie integracji społecznej w kulturze / poprzez kulturę, w szczególności osób niepełnosprawnych, osób należących do mniejszości i grup marginalizowanych społecznie, a także poprzez dialog międzykulturowy;
  • zrównoważony rozwój: przyczynianie się do Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Nowego Europejskiego Bauhausu, poprzez zachęcanie sektora kultury i kreatywnego do współtworzenia i rozpowszechniania praktyk przyjaznych dla środowiska, a także do podnoszenia świadomości ekologicznej poprzez podejmowane działania;
  • nowe technologie: pomoc europejskim sektorom kultury i kreatywnym w pełnym wykorzystaniu nowych technologii w celu zwiększenia ich konkurencyjności, a także przyspieszenie ich cyfrowej transformacji;
  • wymiar międzynarodowy: budowanie współpracy transnarodowej w ramach europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego, w tym zachęcanie organizacji lokalnych  i mikroorganizacji, do podjęcia aktywności na poziomie międzynarodowym;

Priorytet roczny 2024: wsparcie ukraińskiego sektora kultury i kreatywnego.

Celem tego priorytetu jest zapewnienie odpowiedzi na konsekwencje wojny w Ukrainie, które mają druzgocący wpływ na ukraińskie dziedzictwo kulturowe, a także na organizacje kulturalne i artystów, którzy nie mogą działać i docierać do swoich odbiorców i publiczności międzynarodowej. Projekty dotyczące tego priorytetu powinny koncentrować się na wysiłku na rzecz wspierania ukraińskich organizacji kulturalnych i specjalistów (w tym artystów), aby umożliwić im dalsze tworzenie i prezentację kultury ukraińskiej i/lub przygotowania do powojenne odbudowy sektora.

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja.

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Budżet dostępny dla roku 2024 wynosi: 59 730 025 euro.

Projekty na mniejszą skalę: poziom dofinansowania - maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu, max. dofinansowanie - 200 000 euro.

Projekty na średnią skalę: poziom dofinansowania - maksymalnie 70% całkowitego budżetu projektu, max. dofinansowanie - 1 mln euro.

Projekty na dużą skalę: poziom dofinansowania - maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu, max. dofinansowanie - 2 mln euro.

#kreatywna #Europa #WłączanieSpołeczne #ZrównoważonyRozwój #NoweTechnologie #WspółpracaMiędzynarodowa #książka #muzyka #architekrura #DziedzictwoKulturowe #moda #design #turystyka #TurystykaKulturowa

stopka strony