Kreatywna Europa - Komponent Kultura - WSPARCIE OBIEGU LITERATURY EUROPEJSKIEJ


Granty wspierające działania związane z tłumaczeniem, publikacją, dystrybucją i promocją utworów literackich. Program powstał z myślą o zwiększeniu dostępu do wysokiej klasy literatury europejskiej oraz wsparciu kulturowej i językowej różnorodności w Unii Europejskiej i innych krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Cel

Projekty powinny realizować następujące cele:

 • wzmocnienie międzynarodowego obiegu i różnorodności europejskich dzieł literackich, w szczególności poprzez tłumaczenia z rzadziej używanych języków w celu zwiększenia ich obiegu na większych rynkach w Europie i poza nią;
 • dotarcie do nowych odbiorców europejskiej literatury w Unii Europejskiej i poza nią
 • wzmocnienie konkurencyjności sektora książki m.in. poprzez podjęcie współpracy w ramach sektora.

Dodatkowo:

 • biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację w Europie, wspierane będą projekty mające na celu dostarczanie ukraińskim uchodźcom i przesiedleńcom europejskich lub ukraińskich książek w języku ukraińskim. W tym zakresie kwalifikowalne będzie: drukowanie, dystrybucja i promocja europejskich lub ukraińskich dzieł beletrystycznych w języku ukraińskim. Uwaga: Projekty nadal powinny spełniać ogólne warunki kwalifikowalności i zawierać co najmniej 5 tłumaczeń.
 • zasada godziwego wynagrodzenia pisarzy i tłumaczy powinna być przestrzegana zgodnie z raportem „Tłumacze na okładce” przygotowanym przez grupę ekspertów z państw członkowskich UE ds. wielojęzyczności i tłumaczeń.

Kto może aplikować

Aplikować mogą publiczne i prywatne organizacje, instytucje i przedsiębiorstwa sektora kultury i kreatywnego, mające siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa komponent Kultura, którzy:

 • są aktywni w sektorze wydawniczym i książkowym,
 • posiadają osobowość prawną od minimum 2 lat na dzień, w którym upływa termin składania wniosków.

Aplikować może 1 podmiot lub konsorcjum (co najmniej 2 podmioty).

Zasady

Rodzaje grantów:

a) Projekty indywidualne: projekt realizowany przez indywidualnego wnioskodawcę (np. jedno wydawnictwo).

b) Projekty złożone przez konsorcjum: projekt realizowany przez konsorcjum złożone z co najmniej 2 kwalifikujących się podmiotów.

W przypadku ww. kategorii wnioskodawca może aplikować o maksymalny grant do 300 000 euro w zależności od skali projektu:

 • Projekty na małą skalę: projekty proponujące tłumaczenie 5 (minimum) do 10 różnych książek mogą otrzymać do 100 000 euro.
 • Projekty na średnią skalę: projekty proponujące tłumaczenie do 20 różnych książek mogą otrzymać do 200 000 euro.
 • Projekty na dużą skalę: projekty proponujące tłumaczenie co najmniej 21 różnych książek mogą otrzymać do 300 000 euro

Kluczowe w projektach będą:

 • wkład w różnorodność  literatury w kraju (-ach) docelowym poprzez uwzględnienie w pakiecie przekładów literatury krajów niedoreprezentowanych, w szczególności dzieł literackich w językach rzadziej używanych
 • strategia dystrybucji zapewniająca szeroki i zarazem łatwy dostęp dla publiczności do wydawanych tytułów
 • strategia promocji przyczyniająca się do powiększenia i odbudowania publiczności europejskich dzieł fikcji literackiej
 • wzmacnianie współpracy autorów, tłumaczy, wydawców, dystrybutorów, sprzedawców, bibliotek, festiwali i innych wydarzeń literackich
 • wzmacnianie pozycji tłumaczy i poszanowanie zasady uczciwego wynagradzania za pracę
 • uwzględnienie tematów przekrojowych dla programu Kreatywna Europa 2021-2027 takich jak inkluzywność, równość płci, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Kwalifikujące się utwory literackie:

 • prace w formacie papierowym lub cyfrowym (e-booki i audiobooki);
 • wyłącznie fikcja literacka niezależnie od gatunku i formatu literackiego (takie jak powieść, opowiadanie, słuchowisko teatralne lub radiowe, poezja, komiks, literatura dziecięca i młodzieżowa itp.);
 • dzieła, które zostały wcześniej opublikowane;
 • napisane przez autorów, którzy są obywatelami lub rezydentami kraju biorącego udział w programie Kreatywna Europa lub być uznanymi za część dziedzictwa literackiego danego kraju;
 • prace nie mogą być wcześniej przetłumaczone na język docelowy, chyba że nowe tłumaczenie odpowiada jasno określonej potrzebie.

Kwalifikujące się języki:

 • językiem źródłowym i docelowym są języki urzędowe krajów uczestniczących w programie oraz łacina i starożytna greka;
 • tłumaczenia muszą mieć wymiar transgraniczny; w związku z tym tłumaczenie literatury narodowej z jednego języka urzędowego na inny język urzędowy tego samego kraju nie kwalifikuje się, jeżeli nie ma strategii dystrybucji poza tym krajem.

Formalności aplikacyjne

Proces składania wniosków i załączników do nich odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Proces aplikacji.

Informacje o konkursach są ogłaszane na stronie internetowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury, a konkursy wniosków prowadzone są poprzez portal Funding & Tender Opportunities.

Jak złożyć wniosek  na portalu F&T – prezentacja

Zanim wypełni się formularz aplikacyjny, należy zarejestrować się i założyć konto w bazie EU Login, a następnie przy użyciu tego samego loginu i hasła zalogować w portalu Funding&Tender Opportunities. Poniżej przedstawiamy jak to zrobić krok po kroku.

Ogłoszenie o konkursie.

Dofinansowanie

Budżet dostępny dla tego wezwania wynosi 5 000 000 euro.

Finansowy wkład Unii Europejskiej nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania.

#kreatywnaeuropa #komponentkultura #granty #kultura #literaturaeuropejska

stopka strony