Granty -

Kultura - Interwencje


Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

Cel

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Kto może aplikować

  • samorządowe instytucje kultury  (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Zasady

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od dnia 10 maja do dnia 31 października.

Formalności aplikacyjne

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.pl  Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

Dofinansowanie

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł a maksymalna 150 000 zł.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania.  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100%. 

Budżet

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 11,5 mln zł.

#kultura #dziedzictwo #historyczne #projekty #upowszechaniaine

stopka strony