Granty -

Kultura - Interwencje


Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Cel

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wnioski mogą składać:

  • samorządowe instytucje kultury  (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Dofinansowywane działania
1.  organizacja kursów, szkoleń,  spotkań,  warsztatów,  plenerów,  wystaw  (wraz z   katalogami),  konkursów, przeglądów,  festiwali,  koncertów,  widowisk  muzycznych,  happeningów,  spektakli teatralnych,  realizacja  działań  edukacyjno-animacyjnych  wspomagających  lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line. 
Realizacji  zadań określonych powyżej może towarzyszyć realizacja  nagrań  audio/video, rejestracja spektakli, wydanie publikacji, audiodeskrypcja,  przygotowanie  filmów,  przygotowanie  aplikacji  mobilnej. Działania te nie mogą być realizowane jako odrębne zadanie ani stanowić głównego/dominującego elementu zadania. 
2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
3. organizacja  rekonstrukcji  historycznych,  uroczystości  upamiętniających  postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line;

Termin realizacji projektów
Od 19 kwietnia do 29 października 2021 r.

Budżet 
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł

Dofinansowanie
Dotacje przyznawane są w kwocie od 5 do 150 tys. zł
 

Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania. Wnioskodawca  zobowiązany  jest  do  zadeklarowania  we  wniosku  wkładu  własnego  na realizację zadania.
 

Więcej informacji

#kultura #dziedzictwo #historyczne #projekty #upowszechaniaine