Granty -

Kultura - Interwencje


Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Cel

Koncepcja programu jest oparta na założeniu, że uczestnictwo w kulturze sprzyja podnoszeniu kompetencji społeczeństwa, tworzeniu warunków do rozwijania aktywności twórczej i przygotowaniu obywateli do aktywnego udziału w różnych formach życia społecznego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty mające działalność gospodarczą.

Dofinansowywane działania
- organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzyczn6ych itd.), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
- organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
- nagrania audio-video, rejestracja video-spektakli, filmów (w tym dokumentalnych), wydanie publikacji, wydanie czasopism, dokumentacja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
- organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Termin realizacji projektów
1) dla I naboru: termin realizacji od 29 kwietnia do 2 września
2) dla II naboru: termin realizacji od 29 lipca do 31 października

Budżet: Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł

Maksymalne kwoty dotacji:
- 150.000 zł dla projektów, w których wkład własny jest nie mniejszy niż 25% zaplanowanego budżetu;
- 250.000 zł dla projektów, w których wkład własny jest nie mniejszy niż 50% zaplanowanego budżetu.

Minimalna kwota, o jaką można wnioskować wynosi 15.000 zł

Termin składania wniosków upłynął:

1) I nabór w terminie do 1 kwietnia
2) II nabór w terminie do 1 lipca


Więcej informacji