Granty -

"Lekcja:Enter" - edukacja cyfrowa dla nauczycieli


Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Grantobiorcy poza wsparciem finansowym otrzymają też wsparcie merytoryczne.

Projekt zakłada 3 edycje po jednej w 2019, 2020 i 2021 r. W drugiej z nich (wiosna 2020 r.) planowane jest przyznanie maksymalnie 59 grantów o łącznej maksymalnej kwoce 22,8 mln złotych.
Liderem projektu jest Fundacja Orange, która realizuje go przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych. Projekt jest także elementem całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Cel

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli na różnych poziomach zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej. Grantobiorcy zatrudnią trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą prowadzić szkolenia dla nauczycieli  w  9 grupach przedmiotowych liczących od 8 do 12 osób.  Założeniem projektu jest także trwałość jego rezultatów, kadra zarządzająca szkołą przygotuje i wdroży plan włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły.Kto może aplikować

O grant aplikować mogą placówki doskonalenia nauczycieli samodzielnie lub w partnerstwie z:

  • jednostkami samorządu terytorialnego;
  • organizacjami pozarządowymi;
  • uczelniami wyższymi prowadzącymi studia kwalifikacyjne dla nauczycieli.
Placówka doskonalenia nauczycieli nie musi pełnić funkcji lidera partnerstwa.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Strony internetowej projektu w terminach naboru wniosków.
Organizator przewidział możliwość wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania grantu. Więcej informacji TUTAJ.

Dofinansowanie

Wsparcie finansowe:
Minimum 300 000 zł i maksimum 450 000 zł, wkład własny nie jest wymagany.

Wsparcie merytoryczne będzie obejmować m. in.:
•    bezpłatne szkolenia dla trenerów regionalnych;
•    scenariusze szkoleń dla trenerów i uczestników;
•    możliwość konsultacji merytorycznych przez cały okres realizacji projektu.

Czas trwania projektu

Projekt grantowy musi rozpocząć się 1 września 2020 r. i może  trwać od  6  do 18  miesięcy.  Czas  trwania  projektu  może zostać wydłużony za zgodą Operatora do 24 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji Zapisy na szkolenia dla nauczycieli


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

#lekcja #enter #szkolenia #nauczyciele #kompetencje #cyfrowe #orange