Granty -

"Lekcja:Enter" - edukacja cyfrowa dla nauczycieli


Projekt polega na przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży. Grantobiorcy poza wsparciem finansowym otrzymają też wsparcie merytoryczne. 
 

Liderem projektu jest Fundacja Orange, która realizuje go przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Spraw Publicznych. Projekt jest także elementem całościowej strategii działań prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcje.

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania  aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

Nabór wniosków w ramach konkursu grantowego  prowadzony jest na terenie województw:

  • mazowieckiego
  • śląskiego
  • warmińsko-mazurskiego
  • wielkopolskiego

Cel

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Cel zostanie zrealizowany poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli na różnych poziomach zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej. Grantobiorcy zatrudnią trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą prowadzić szkolenia dla nauczycieli  w  9 grupach przedmiotowych liczących od 8 do 12 osób.  Założeniem projektu jest także trwałość jego rezultatów, kadra zarządzająca szkołą przygotuje i wdroży plan włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły.

Kto może aplikować

  • placówki doskonalenia nauczycieli
  • organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.

Formalności aplikacyjne

IV nabór wniosków grantowych ma charakter ciągły. Wnioski będą oceniane według kolejności ich złożenia. Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

Operator ma prawo zamknąć nabór w sytuacji wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia w ramach projektu. Informacje o zamknięciu konkursu grantowego będą publikowane na stronie projektu.

Dofinansowanie

Minimalna kwota grantu to 200 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 545 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi od 6 do 18 miesięcy. Wnioski muszą być złożone nie później niż 2 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji projektu.

Dodatkowe informacje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Strona internetowa programu, regulamin konkursu oraz wniosek aplikacyjny
 

#lekcja #enter #szkolenia #nauczyciele #kompetencje #cyfrowe #orange