Granty -

"Lekcja:Enter" - edukacja cyfrowa dla nauczycieli


Konkurs mający na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) w całej Polsce.

Granty przyznawane są na organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz stosowania  aktywizujących metod nauczania podczas lekcji.

Cel

Organizacja szkoleń dla nauczycieli na różnych poziomach zaawansowania w stosowaniu TIK w pracy dydaktycznej. Grantobiorcy zatrudnią trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą prowadzić szkolenia dla nauczycieli  w  9 grupach przedmiotowych liczących od 8 do 12 osób.  Założeniem projektu jest także trwałość jego rezultatów, kadra zarządzająca szkołą przygotuje i wdroży plan włączenia TIK w proces dydaktyczny szkoły.

Kto może aplikować

  • placówki doskonalenia nauczycieli (publiczne i niepubliczne) samodzielnie lub w partnerstwie,
  • organizacje pozarządowe w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli w partnerstwie z placówkami doskonalenia nauczycieli,
  • partnerstwa między powyższymi, przy czym każdorazowo z udziałem placówki doskonalenia nauczycieli.

Podmiot ma możliwość składania wniosku na jedno województwo lub wniosku na kilka województw jednocześnie. Nie ma limitów co do liczby składanych wniosków oraz liczby zawieranych partnerstw.

Formalności aplikacyjne

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie projektu.

Operator ma prawo zamknąć nabór w sytuacji wyczerpania liczby nauczycieli pozostających do przeszkolenia w ramach projektu. Informacje o zamknięciu konkursu grantowego będą publikowane na stronie projektu.

Wnioskowany okres realizacji Projektu Grantowego wynosi do 6 miesięcy. Planowana data zakończenia projektu w VIII naborze nie może być późniejsza niż 31 lipca 2023 r

Dofinansowanie

Alokacja na Konkurs Grantowy Projektu „Lekcja:Enter” wynosi 7 594 990,00 zł.

Minimalna kwota grantu to 260 000 zł, a maksymalna – 450 000 zł. Maksymalny koszt całkowity projektu grantowego w przeliczeniu na 1 nauczyciela wynosi 370zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Dodatkowe informacje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych).

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu Wnioskodawcy mogą zgłaszać na adres e-mail: kontakt@lekcjaenter.pl 

Strona internetowa programu oraz dokumentacja konkursowa.

#lekcja #enter #szkolenia #nauczyciele #kompetencje #cyfrowe #orange

stopka strony