Międzynarodowa wymiana młodzieży


Granty na realizację wymian młodzieżowych w formie online lub tradycyjnie m.in. z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią oraz Izraelem.

Cel

Zadanie publiczne polega na wymianie lub nawiązywaniu kontaktów w formie on-line lub w formie stacjonarnej grupy młodzieży polskiej ze szkól podstawowych i ponadpodstawowych z grupą rówieśników z kraju partnera - Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Kosowo i Izrael

Grupa docelowa
W wymianach może wziąć udział młodzież z Polski i krajów partnerskich ze szkół podstawowych i średnich - wraz z opiekunami (trenerami, koordynatorami).

Kto może składać wnioski
O przyznanie dotacji mogą starać się organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady
Projekty muszą przewidywać wyjazd młodzieży z Polski do kraju partnera oraz rewizytę partnera w Polsce. Wizyty muszą mieć charakter wymian fizycznych. Składane projekty muszą odpowiadać celom programu:

  • wzmacnianie dialogu oraz budowanie kontaktów wśród młodych ludzi,
  • poznawanie współczesnych realiów drugiego kraju na bazie wspólnych zainteresowań młodych ludzi,
  • promowanie wizerunku Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym,
  • aktywizowanie młodzieży i rozwijanie kompetencji miękkich (np. umiejętność pracy w grupie, krytyczne myślenie, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość).

dodatkowo, dla projektów realizowanych z Izraelem:

  • poznawanie historii i kultury Żydów polskich,
  • rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy szkołami w oparciu o program Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”.

W trakcie realizacji zadania publicznego uczestnicy powinni wspólnie wypracować konkretny produkt: cyfrowy lub w formie tradycyjnej. Może to być np. film, e-książka, pokaz slajdów, quiz itp. 

Oczekiwane jest uwzględnianie w zadaniu publicznym młodzieży z różnych środowisk, w tym osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie:
– koszty związane z pobytem grupy zagranicznej w Polsce (np. zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny),
– koszty podróży grupy polskiej do kraju partnera i z powrotem.

Dotacja MEN nie obejmuje kosztów podróży partnera zagranicznego do Polski.

Wysokość dotacji
Minimalna wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 5.000 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi: w przypadku formy on-line 25.000 zł, a w przypadku formy tradycyjnej 50.000 zł.

Wymagany wkład własny- min. 10%.

Budżet programu: 

500.000 zł, w tym dla projektów dotyczących wymiany młodzieży z:
a. krajami Partnerstwa Wschodniego: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 250.000 zł,
b. krajami Zachodnich Bałkanów: Republiką Albanii, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą, Republiką Kosowa, Republiką Macedonii Północnej i Republiką Serbii - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 100.000 zł,
c. Izraelem - przeznacza się środki publiczne łącznie w kwocie 150.000 zł.

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy/porozumienia do dnia 30 listopada 2023 r.

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji i Nauki następnie wygenerować ofertę w formacie .pdf, wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres MEN.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament Współpracy Międzynarodowej, e-mail: sekretariat.dwm@mein.gov.pl.

Więcej informacji.

#aktywność #kultura #ngo #szkoła #młodzież #wymiany #osoby

stopka strony