Granty -

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Kto może aplikować

Z Programu mogą skorzystać:

1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2)    publiczne i niepubliczne:
a)    szkoły podstawowe,
b)    szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c)    szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4)    publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Zasady

1. Placówki wychowania przedszkolnego:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, 
b) realizacja działań promujących czytelnictwo.

2. Szkoły (w tym szkoły w ORPEG):
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych, 
b) zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizacja działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

3. Biblioteki pedagogiczne:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, 
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizacja działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
 

Formalności aplikacyjne

Formularze wniosków dla dyrektorów przedszkoli, szkół, bibliotek oraz dla organów prowadzących i zasady udziału dostępne w informacji o konkursie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dofinansowanie

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wysokość wsparcia wynosi: 

  • dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:

a) nie więcej niż 25 dzieci = 1.500 zł.

b) od 26 do 75 dzieci = 2.500 zł.

c) więcej niż 75 dzieci = 3.000 zł.

 

  • dla szkół, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich = 3.000 zł.
  • dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich = 4.000 zł.
  • dla szkół, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich = 12.000 zł.
  • dla bibliotek pedagogicznych = 3.000 zł.
  • dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi:

a) nie więcej niż 70 = 2.500 zł.

b) od 71 do 170 = 3.000 zł.

c) więcej niż 170 = 4.500 zł.

Dodatkowe informacje

Terminy skałdania wniosków:

Do 31 października 2023 r. wnioski do organów prowadzących mogą składać:

- w ramach Kierunku interwencji 3.1. – dyrektorzy przeszkoli, szkół, w których działają oddziały przedszkolne oraz – po raz pierwszy w tej edycji programu – osoby kierujące inną formą wychowania przedszkolnego,
- w ramach Kierunku interwencji 3.2. – dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Dzięki dofinansowaniu placówki pedagogiczne będą mogły zakupić nowości wydawnicze, niezbędne podręczniki, nowe elementy wyposażenia bibliotek szkolnych oraz zrealizować działania mające na celu promocję czytelnictwa.

Na realizację tego zadania na 2024 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 29 580 mln zł.

stopka strony