Granty -

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Kto może aplikować

Z Programu mogą skorzystać:

1) publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,
2)    publiczne i niepubliczne:
a)    szkoły podstawowe,
b)    szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
c)    szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
3) szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
4)    publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Zasady

1. Placówki wychowania przedszkolnego:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, 
b) realizacja działań promujących czytelnictwo.

2. Szkoły (w tym szkoły w ORPEG):
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz lektur szkolnych, 
b) zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizacja działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

3. Biblioteki pedagogiczne:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej, 
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizacja działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizacja spotkań autorskich, wystaw i konkursów.
 

Formalności aplikacyjne

Formularze wniosków dla dyrektorów przedszkoli, szkół, bibliotek oraz dla organów prowadzących i zasady udziału dostępne w informacji o konkursie na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dofinansowanie

Wsparcie finansowe otrzyma organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną pod warunkiem zapewnia wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Wysokość wsparcia wynosi: 

  • dla placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza: 

a) nie więcej niż 25 dzieci = 1.500 zł.

b) od 26 do 75 dzieci = 2.500 zł.

c) więcej niż 75 dzieci = 3.000 zł.

 

  • dla szkół, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich = 3.000 zł.
  • dla szkół, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich = 4.000 zł.
  • dla szkół, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich = 12.000 zł.
  • dla bibliotek pedagogicznych = 3.000 zł.
  • dla szkół polskich, w których liczba uczniów wynosi: 

a) nie więcej niż 70 = 2.500 zł.

b) od 71 do 170 = 3.000 zł.

c) więcej niż 170 = 4.500 zł.

Na realizację zadania na 2023 rok w budżecie państwa jest zarezerwowana kwota 30 mln zł.

Dodatkowe informacje

Terminy skałdania wniosków:

31 października 2022 (składanie wniosków o wsparcie na rok 2023 przez dyrektorów placówek do organu prowadzącego) 

20 listopada 2022 (składanie wniosków o wsparcie na rok 2023 przez organy prowadzące do wojewodów)

stopka strony