Granty -

Nauka dla Społeczeństwa


Do 2 mln zł na projekty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 • Doskonałość naukowa – wsparcie projektów, które mają na celu m.in podnoszenie jakości badań naukowych, podejmowanie nowych i ważnych dla rozwoju społeczno-gospodarczego tematów badawczych, umiędzynarodowienie polskiej nauki, zwiększenie jej rozpoznawalności i kształtowanie jej odbioru społecznego;
 • Nauka dla innowacyjności – wsparcie projektów zwiększających efektywność współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, wspierających innowacyjność oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, upowszechniających wiedzę na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;
 • Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość – wsparcie projektów popularyzujących innowacyjne i interdyscyplinarne badania w obszarze humanistyki, promujących postawy patriotyczne, tradycje narodowe i regionalne, a także badających źródła kultury polskiej w kraju i za granicą.

Kto może aplikować

 • uczelnie, 
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium RP, 
 • Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Umiejętności, 
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
 • inne podmioty prowadzące działalność naukową oraz inne jednostki działające na rzecz upowszechniania nauki.

Zasady

1. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 • którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 • którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł;
 • który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 • którego koszty pośrednie nie przekraczają 15% przyznanej wysokości środków finansowych;
 • który realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa w części I ust. 2;
 • który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty.

2. W ramach programu mogą być finansowane koszty bezpośrednie i koszty pośrednie realizacji projektu, przy czym koszty bezpośrednie są finansowane, jeżeli są:
1) niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów;
2) powiązane z działaniami określonymi we wniosku;
3) identyfikowalne i weryfikowalne.

Formalności aplikacyjne

Wnioski będzie można składać przez Zintegrowany System Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#MEN #Nauka #Społeczeństwa

stopka strony